Kan lejer med henvisning til Boligreguleringslovens § 5, stk. 8 få lejen, som er fastsat omkostningsbestemt, reduceret?

Vestre Landsret har haft lejlighed til at se på spørgsmålet om Boligreguleringslovens § 5, stk. 8, kan påberåbes af en lejer til støtte for at reducere dennes leje i et tilfælde, hvor lejen er fastsat omkostningsbestemt efter Boligreguleringslovens § 5, stk. 1.

Lejerens synspunkt var, at lejevilkårene (lejens størrelse) for andre lejere i ejendommen var mindre byrdefulde end lejerens, og at der som følge heraf skulle ske en reduktion af lejens størrelse vedrørende lejerens lejemål. Der var enighed mellem parterne om, at lejen for lejerens lejemål var fastsat korrekt efter reglerne om omkostningsbestemt leje.

Udlejer gjorde det synspunkt gældende, at § 5, stk. 8 ikke kunne anvendes, hvilket efter udlejers opfattelse fulgte af, at der først efter en lovændring i 1996 var en pligt til at fastsætte lejen omkostningsbestemt, og at bestemmelsen i Boligreguleringslovens § 5, stk. 8, som blev indsat tidligere end 1996, derfor ikke burde kunne medføre nedsættelse af en korrekt fastsat omkostningsbestemt leje. Udlejer mente således at have ret og pligt til at fastsætte lejen i overensstemmelse med den omkostningsbestemte leje.

Landsretten fandt – nok ikke helt overraskende – at § 5, stk. 8 kunne påberåbes også til at reducere en leje fastsat efter Boligreguleringslovens § 5, stk. 1.

Kilde: DELACOUR