Stk. 2–4 er ændret ved L 2015 310 og får virkning for fraflytninger, der sker efter lovens ikrafttræden 2015–07–01.

Da udlejeren ikke materiel afskæres fra at fremsætte sine krav, men alene skal gøre det inden for strammere frister, må ændringen anses for at være i overensstemmelse med intertemporale regler.

I vejl 10936 pkt. 3.5.1. anføres imidlertid, at en aftalt forlængelse af reklamationsfristen efter de hidtil gældende regler forsat vil være gældende, men at den aftalte frist da løber fra flyttesynets afholdelse.

“3.5.1. […] Efter de tidligere gældende regler kunne udlejeren ved aftale fravige (forlænge) fristen på 2 uger for at fremsætte krav om istandsættelse. Er der indgået en sådan aftale før ændringens ikrafttræden den 1. juli 2015, er det den frist, der gælder. I sådanne tilfælde vil reklamationsfristen kunne udløbe på et tidspunkt, der ligger efter synets afholdelse, og udlejeren vil derfor kunne rejse krav om istandsættelse efter fraflytningssynet og frem til fristens udløb. […]”, kilde Karnov