Udlejers ret til mangelsudbedring

Det fremgår af vejledningen til typeformular A, 9. udgave, at “Har lejeren gjort indsigelse uden, at manglen er udbedret, hæfter lejeren ikke for manglen i forbindelse med fraflytning”. Denne formulering er ganske anderledes end i typeformular A, 9....

L 97 – bemærkninger til bestemmelse § 5

I stk. 1 foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. juli 2015. Loven har virkning for aftaler, der indgås efter lovens ikrafttræden, medmindre andet følger af indholdet af den enkelte bestemmelse, og det fremgår af bemærkningerne. I stk. 2 er det dog foreslået, at...

L 97 – bemærkninger til bestemmelse § 4, nr. 4

Det foreslås, at det gældende krav i byfornyelsesloven § 54, stk. 3, om udarbejdelse af »drifts- og vedligeholdelsesplaner« som betingelse for byfornyelsesstøtte, skal forstås sådan, at det kan opfyldes ved udarbejdelse af de foreslåede »vedligeholdelsesplaner« i § 18...

L 97 – bemærkninger til bestemmelse § 4, nr. 3

Ændringen er redaktionel, idet den foreslåede ændring er en konsekvens af forslaget i § 2, nr. 25, om nyaffattelse af boligreguleringslovens § 22, hvorved bestemmelsen i boligreguleringslovens § 22, stk. 3, om vedligeholdelsespåbud udgår. Bestemmelsen indsættes i...