L 97 – bemærkninger til bestemmelse § 5

I stk. 1 foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. juli 2015. Loven har virkning for aftaler, der indgås efter lovens ikrafttræden, medmindre andet følger af indholdet af den enkelte bestemmelse, og det fremgår af bemærkningerne. I stk. 2 er det dog foreslået, at...

L 97 – bemærkninger til bestemmelse § 4, nr. 4

Det foreslås, at det gældende krav i byfornyelsesloven § 54, stk. 3, om udarbejdelse af »drifts- og vedligeholdelsesplaner« som betingelse for byfornyelsesstøtte, skal forstås sådan, at det kan opfyldes ved udarbejdelse af de foreslåede »vedligeholdelsesplaner« i § 18...

L 97 – bemærkninger til bestemmelse § 4, nr. 3

Ændringen er redaktionel, idet den foreslåede ændring er en konsekvens af forslaget i § 2, nr. 25, om nyaffattelse af boligreguleringslovens § 22, hvorved bestemmelsen i boligreguleringslovens § 22, stk. 3, om vedligeholdelsespåbud udgår. Bestemmelsen indsættes i...

L 97 – bemærkninger til bestemmelse § 4, nr. 1-2

Ændringerne er en konsekvens af forslagets § 1, nr. 38 og § 2, nr. 31, hvorved henholdsvis lejelovens § 59 e og den tilsvarende bestemmelse i boligreguleringslovens § 25 e ophæves. Bestemmelserne vil fremover fremgå af det foreslåede § 59 a, stk. 1, nr. 5, i...

L 97 – bemærkninger til bestemmelse § 3, nr. 3

Forslaget er en konsekvens af forslaget om at ophæve udlejerens pligt til at udsende regnskaber for ejendommens vedligeholdelseskonti efter boligreguleringslovens § 18 og § 18 b til lejerne, herunder i forbindelse med varsling af lejeforhøjelse. Søgeord Paragraf:...