Lovtekst
praeceptivnormal

§ 106. De i henhold til lov om midlertidig regulering af boligforholdene nedsatte huslejenævn træffer afgørelse efter reglerne i den nævnte lovs kapitel VI i følgende tvister:

Lovtekst med ændring
praeceptivnormal

§ 106. De i henhold til lov om midlertidig regulering af boligforholdene nedsatte huslejenævn træffer afgørelse efter reglerne i den nævnte lovs kapitel VI i følgende tvister:

Bekendtgørelse

61. § 106, nr. 4, 2. og 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Dette gælder også uenighed om opfyldelse af lejerens pligt til istandsættelse efter fraflytning, uenighed om størrelsen af istandsættelsesbeløbene og tvister om tilbagebetaling af depositum i forbindelse med fraflytning.«

62. I § 106, nr. 7, ændres »varme og lign.« til: »temperaturregulering, vand og el«, efter »herunder uenighed om acontobidrag« indsættes: », om tilfælde, hvor udlejeren modsætter sig installation af målere efter § 41, stk. 3,«, og »og om betaling for vand m.v. efter kapitel VII B, herunder tilfælde, hvor udlejeren modsætter sig installation af vandmålere efter § 46 j, stk. 5, og uenighed om acontobidrag« udgår.

63. I § 106, nr. 8, udgår »tvister vedrørende reglerne i kapitel X A, jf. § 63 h, stk. 2,«.

64. I § 106, nr. 9, udgår », og § 15 a, stk. 3, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene«.

65. I § 106 indsættes som nr. 11:

»11) Tvister om, hvorvidt det lejede er mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse.«

66. I § 106 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Huslejenævnet kan pålægge udlejeren at udbedre mangelen, jf. stk. 1, nr. 11.«

Ikrafttrædelse
Lejekontrakt
Arbejdsbeskrivelser

Pods Embed Error: Pod not found.

Dokumenter

Pods Embed Error: Pod not found.

Artikler

Pods Embed Error: Pod not found.

Lovforberedelse
Ofte stillede spørgsmål
Se også
[crp limit=”5″ heading=”” cache=”1″]