Lovtekst

§ 53. Reglerne i §§ 47-52 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.

Lovtekst med ændring

§ 53. Reglerne i §§ 47-52 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.

Bekendtgørelse

34. § 53, stk. 2, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Det kan dog aftales, at lejen én gang årligt reguleres efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Lejeforhøjelse kan gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejeren.«

35. § 53, stk. 4, 3. pkt., og stk. 5, 3. pkt., affattes således:

»Det er en betingelse for fravigelsens gyldighed, at det fremgår af lejeaftalen, at lejemålet er omfattet af denne bestemmelse.«

36. I § 53, stk. 6, udgår »med bestemte beløb til bestemte tidspunkter eller«.

Ikrafttrædelse

Stk. 6. § 1, nr. 34 og 36, finder anvendelse på lejeaftaler, der indgås efter lovens ikrafttræden, og på lejeaftaler indgået før lovens ikrafttræden, hvis der efter lovens ikrafttræden aftales ændringer i reguleringen af lejen.

Lejekontrakt
Arbejdsbeskrivelser

Pods embed error: Pod not found

Dokumenter

Pods embed error: Pod not found

Artikler

Pods embed error: Pod not found

Lovforberedelse
Ofte stillede spørgsmål
Se også
[crp limit=”5″ heading=”” cache=”1″]