Lovtekst

§ 62 a. Lejeren af en beboelseslejlighed har ret til at udføre nærmere fastsatte forbedringsarbejder m.v. i lejligheden og ved fraflytning få godtgørelse for de afholdte udgifter efter reglerne i stk. 4-8. Socialministeren fastsætter nærmere regler om afgrænsningen af disse arbejder. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder ikke for lejere i fremlejeforhold efter § 70 og lejere i tidsbegrænsede lejeforhold efter § 80.

Lovtekst med ændring

§ 62 a. Lejeren af en beboelseslejlighed har ret til at udføre nærmere fastsatte forbedringsarbejder m.v. i lejligheden og ved fraflytning få godtgørelse for de afholdte udgifter efter reglerne i stk. 4-8. Socialministeren fastsætter nærmere regler om afgrænsningen af disse arbejder. Bestemmelsen i 1. pkt. gælder ikke for lejere i fremlejeforhold efter § 70 og lejere i tidsbegrænsede lejeforhold efter § 80.

Bekendtgørelse

15. I § 62 a, stk. 5, ændres »10.000 kr.« til: »13.938 kr.«, »30.000 kr.« ændres til: »110.252 kr.«, og »2.000 kr.« ændres til: »2.788 kr.«

16. § 62 a, stk. 5, 5. og 6. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
»De i 1.-3. pkt. nævnte beløb er opgjort i 2009-niveau og reguleres efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-månedersperiode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører.«

Ikrafttrædelse

Stk. 3. Lovens § 1, nr. 15 og 16, finder alene anvendelse på forbedringsarbejder, der af lejeren påbegyndes efter lovens ikrafttræden.

Lejekontrakt
Arbejdsbeskrivelser

Pods Embed Error: Pod not found.

Dokumenter

Pods Embed Error: Pod not found.

Artikler

Pods Embed Error: Pod not found.

Lovforberedelse
Ofte stillede spørgsmål
Se også
[crp limit=”5″ heading=”” cache=”1″]