Lovtekst

§ 25. I det omfang de foranstaltninger, som kommunalbestyrelsens beslutning omfatter, forudsætter fælles gennemførelse af flere ejere, jfr. § 7, stk. 3, nr. 3) b), skal kommunalbestyrelsen opfordre ejerne til i fællesskab at udarbejde et forslag til gennemførelsesprojekt. Meddelelsen skal ledsages af det i § 10, stk. 2, nævnte materiale og indeholde oplysning om reglerne i stk. 3-6. Forslaget skal indsendes til kommunalbestyrelsen inden udløbet af en af kommunalbestyrelsen fastsat passende frist. Stk. 2. Lejerne i de pågældende ejendomme skal have samme underretning som ejerne. Reglen i § 9, stk. 1, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Forslaget skal indeholde bestemmelser om 1) afgrænsning af de ejendomme, der er omfattet af projektet, 2) en nærmere beskrivelse af byfornyelsesarbejderne, jfr. § 7. Stk. 4. Forslaget skal endvidere indeholde oplysninger om 1) hvornår gennemførelsen agtes iværksat, og hvornår den skønnes tilendebragt, 2) et overslag over udgifterne til arbejdernes gennemførelse fordelt på de enkelte ejendomme, 3) finansiering af udgifterne og den forventede størrelse af de lejeforhøjelser, der er en følge af arbejdernes gennemførelse, 4) en opgørelse af behovet for erstatningsboliger til personer, der må fraflytte deres boliger. Stk. 5. Inden ejerne fremsender forslaget til kommunalbestyrelsen, skal de orientere lejerne og eventuelle beboerrepræsentanter som angivet i § 19, stk. 3, 1. og 3. pkt., og stk. 4. Stk. 6. Et byfornyelsesselskab, godkendt i henhold til kap. V, kan af ejerne bemyndiges til at udarbejde, fremsende og udføre projekter til opfyldelse af kommunalbestyrelsens beslutning.

Lovtekst med ændring
Bekendtgørelse

§ 25. I det omfang de foranstaltninger, som kommunalbestyrelsens beslutning omfatter, forudsætter fælles gennemførelse af flere ejere, jfr. § 7, stk. 3, nr. 3) b), skal kommunalbestyrelsen opfordre ejerne til i fællesskab at udarbejde et forslag til gennemførelsesprojekt. Meddelelsen skal ledsages af det i § 10, stk. 2, nævnte materiale og indeholde oplysning om reglerne i stk. 3-6. Forslaget skal indsendes til kommunalbestyrelsen inden udløbet af en af kommunalbestyrelsen fastsat passende frist. Stk. 2. Lejerne i de pågældende ejendomme skal have samme underretning som ejerne. Reglen i § 9, stk. 1, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Stk. 3. Forslaget skal indeholde bestemmelser om 1) afgrænsning af de ejendomme, der er omfattet af projektet, 2) en nærmere beskrivelse af byfornyelsesarbejderne, jfr. § 7. Stk. 4. Forslaget skal endvidere indeholde oplysninger om 1) hvornår gennemførelsen agtes iværksat, og hvornår den skønnes tilendebragt, 2) et overslag over udgifterne til arbejdernes gennemførelse fordelt på de enkelte ejendomme, 3) finansiering af udgifterne og den forventede størrelse af de lejeforhøjelser, der er en følge af arbejdernes gennemførelse, 4) en opgørelse af behovet for erstatningsboliger til personer, der må fraflytte deres boliger. Stk. 5. Inden ejerne fremsender forslaget til kommunalbestyrelsen, skal de orientere lejerne og eventuelle beboerrepræsentanter som angivet i § 19, stk. 3, 1. og 3. pkt., og stk. 4. Stk. 6. Et byfornyelsesselskab, godkendt i henhold til kap. V, kan af ejerne bemyndiges til at udarbejde, fremsende og udføre projekter til opfyldelse af kommunalbestyrelsens beslutning.

Ikrafttrædelse
Lejekontrakt
Arbejdsbeskrivelser

Pod not found

Dokumenter

Pod not found

Artikler

Pod not found

Lovforberedelse
Ofte stillede spørgsmål
Se også
[crp limit=”5″ heading=”” cache=”1″]