Lovtekst

§ 38. Husstande, der bebor lejligheder, som skal rømmes efter § 36, har ret til en erstatningsbolig. Det samme gælder husstande, hvis boliger forbedres efter reglerne i denne lov eller lov om sanering, når forbedringen medfører for lejeres vedkommende en lejeforhøjelse, der – sammen med lejeforhøjelser for forbedringer gennemført i de sidste 3 år – vil udgøre mere end 80 kr. pr. m2 bruttoetageareal, og for ejeres og andelshaveres vedkommende en tilsvarende forhøjelse af nettoboligudgiften. Boligministeren kan fastsætte nærmere regler om beregningen af nettoboligudgiften. Den anviste erstatningsbolig skal være af passende størrelse, beliggenhed, kvalitet og udstyr. Boligen har en passende størrelse, når den enten har et værelse mere end antallet af husstandsmedlemmer eller samme værelsesantal som husstandens tidligere bolig dog under forudsætning af, at den tidligere bolig ikke var overbefolket. Stk. 2. Til husstande, hvis boligudgift forøges som følge af forbedringer, der gennemføres efter reglerne i denne lov eller lov om sanering, og som ikke er omfattet af stk. 1, kan kommunalbestyrelsen anvise en erstatningsbolig, såfremt forholdet mellem boligudgiften og husstandens samlede økonomi forrykkes væsentligt som følge af forbedringen. Stk. 3. Ved anvisning af erstatningsbolig er der fortrinsret for husstande, der fraflytter en bolig i samme boligkvarter eller i et tilstødende kvarter. Stk. 4. En husstand, der har fået anvist en erstatningsbolig, har i indtil 2 år efter anvisningen ret til at få anvist en anden erstatningsbolig, fortrinsvis i sit tidligere bykvarter. Stk. 5. Når der er truffet en beslutning efter reglerne i denne lov, lov om sanering eller lov om boligtilsyn, indtræder kommunalbestyrelsens pligt til at anvise en erstatningsbolig, således 1) for lejere af beboelseslejligheder, når lejligheden skal rømmes efter § 36, 2) for husstande, der er omfattet af § 38, stk. 1, 2. pkt., når kommunalbestyrelsen har godkendt et projekt for ejendommen efter denne lovs § 22 eller til gennemførelse af et påbud udstedt efter § 72 eller har meddelt tilsagn om støtte efter § 52, stk. 2, i lov om sanering, eller 3) for ejere og andelshavere i private andelsboligforeninger, når boligen skal rømmes.

Lovtekst med ændring
Bekendtgørelse

§ 38. Husstande, der bebor lejligheder, som skal rømmes efter § 36, har ret til en erstatningsbolig. Det samme gælder husstande, hvis boliger forbedres efter reglerne i denne lov eller lov om sanering, når forbedringen medfører for lejeres vedkommende en lejeforhøjelse, der – sammen med lejeforhøjelser for forbedringer gennemført i de sidste 3 år – vil udgøre mere end 80 kr. pr. m2 bruttoetageareal, og for ejeres og andelshaveres vedkommende en tilsvarende forhøjelse af nettoboligudgiften. Boligministeren kan fastsætte nærmere regler om beregningen af nettoboligudgiften. Den anviste erstatningsbolig skal være af passende størrelse, beliggenhed, kvalitet og udstyr. Boligen har en passende størrelse, når den enten har et værelse mere end antallet af husstandsmedlemmer eller samme værelsesantal som husstandens tidligere bolig dog under forudsætning af, at den tidligere bolig ikke var overbefolket. Stk. 2. Til husstande, hvis boligudgift forøges som følge af forbedringer, der gennemføres efter reglerne i denne lov eller lov om sanering, og som ikke er omfattet af stk. 1, kan kommunalbestyrelsen anvise en erstatningsbolig, såfremt forholdet mellem boligudgiften og husstandens samlede økonomi forrykkes væsentligt som følge af forbedringen. Stk. 3. Ved anvisning af erstatningsbolig er der fortrinsret for husstande, der fraflytter en bolig i samme boligkvarter eller i et tilstødende kvarter. Stk. 4. En husstand, der har fået anvist en erstatningsbolig, har i indtil 2 år efter anvisningen ret til at få anvist en anden erstatningsbolig, fortrinsvis i sit tidligere bykvarter. Stk. 5. Når der er truffet en beslutning efter reglerne i denne lov, lov om sanering eller lov om boligtilsyn, indtræder kommunalbestyrelsens pligt til at anvise en erstatningsbolig, således 1) for lejere af beboelseslejligheder, når lejligheden skal rømmes efter § 36, 2) for husstande, der er omfattet af § 38, stk. 1, 2. pkt., når kommunalbestyrelsen har godkendt et projekt for ejendommen efter denne lovs § 22 eller til gennemførelse af et påbud udstedt efter § 72 eller har meddelt tilsagn om støtte efter § 52, stk. 2, i lov om sanering, eller 3) for ejere og andelshavere i private andelsboligforeninger, når boligen skal rømmes.

Ikrafttrædelse
Lejekontrakt
Arbejdsbeskrivelser

Pods Embed Error: Pod not found.

Dokumenter

Pods Embed Error: Pod not found.

Artikler

Pods Embed Error: Pod not found.

Lovforberedelse
Ofte stillede spørgsmål
Se også
[crp limit=”5″ heading=”” cache=”1″]