Lovtekst

§ 7 a. I områder som angivet i § 2 kan kommunalbestyrelsen forlange, at grunde, bygninger eller rettigheder herover, der tilhører private, helt eller delvis skal afstås mod erstatning, såfremt: 1) afståelsen sker med henblik på nedrivning af bebyggelsen, 2) nedrivningen vil afhjælpe kondemnable forhold for anden bebyggelse i området, 3) nedrivningen må forventes omfattet af en senere beslutning om byfornyelse efter § 7 og 4) reglerne i § 74 ikke kan finde anvendelse. Stk. 2. På et areal, som er overtaget af kommunalbestyrelsen efter stk. 1, må der ikke opføres ny bebyggelse, inden der træffes en beslutning om byfornyelse, der omfatter ejendommen. Stk. 3. Inden der træffes beslutning om afståelse efter stk. 1, skal kommunalbestyrelsen orientere de ejere og lejere, der vil blive berørt af den planlagte nedrivning, herom, ledsaget af det materiale, der er nævnt i § 10, stk. 2, 2. pkt. Bestemmelsen i § 9, stk. 1, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Stk. 4. Materialet efter stk. 3 skal endvidere indeholde oplysning om, at der kan fremsættes indsigelser mod og ændringsforslag til den planlagte beslutning inden for en af kommunalbestyrelsen fastsat frist, der skal være på mindst 2 måneder. Stk. 5. Er der fremsat indsigelser eller ændringsforslag inden for den frist, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, kan kommunalbestyrelsen tidligst træffe beslutning om afståelse efter stk. 1 en måned efter udløbet af indsigelsesfristen. Stk. 6. Ved beregningen af fristerne efter stk. 4 og 5 bortses fra juli måned. Stk. 7. Frembyder en udsættelse af nedrivningen en nærliggende fare for beboerne eller andre, kan orientering efter stk. 3 undlades, ligesom kommunalbestyrelsen kan fastsætte kortere frister efter stk. 4 og 5.

Lovtekst med ændring
Bekendtgørelse

§ 7 a. I områder som angivet i § 2 kan kommunalbestyrelsen forlange, at grunde, bygninger eller rettigheder herover, der tilhører private, helt eller delvis skal afstås mod erstatning, såfremt: 1) afståelsen sker med henblik på nedrivning af bebyggelsen, 2) nedrivningen vil afhjælpe kondemnable forhold for anden bebyggelse i området, 3) nedrivningen må forventes omfattet af en senere beslutning om byfornyelse efter § 7 og 4) reglerne i § 74 ikke kan finde anvendelse. Stk. 2. På et areal, som er overtaget af kommunalbestyrelsen efter stk. 1, må der ikke opføres ny bebyggelse, inden der træffes en beslutning om byfornyelse, der omfatter ejendommen. Stk. 3. Inden der træffes beslutning om afståelse efter stk. 1, skal kommunalbestyrelsen orientere de ejere og lejere, der vil blive berørt af den planlagte nedrivning, herom, ledsaget af det materiale, der er nævnt i § 10, stk. 2, 2. pkt. Bestemmelsen i § 9, stk. 1, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Stk. 4. Materialet efter stk. 3 skal endvidere indeholde oplysning om, at der kan fremsættes indsigelser mod og ændringsforslag til den planlagte beslutning inden for en af kommunalbestyrelsen fastsat frist, der skal være på mindst 2 måneder. Stk. 5. Er der fremsat indsigelser eller ændringsforslag inden for den frist, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, kan kommunalbestyrelsen tidligst træffe beslutning om afståelse efter stk. 1 en måned efter udløbet af indsigelsesfristen. Stk. 6. Ved beregningen af fristerne efter stk. 4 og 5 bortses fra juli måned. Stk. 7. Frembyder en udsættelse af nedrivningen en nærliggende fare for beboerne eller andre, kan orientering efter stk. 3 undlades, ligesom kommunalbestyrelsen kan fastsætte kortere frister efter stk. 4 og 5.

Ikrafttrædelse
Lejekontrakt
Arbejdsbeskrivelser

Pods Embed Error: Pod not found.

Dokumenter

Pods Embed Error: Pod not found.

Artikler

Pods Embed Error: Pod not found.

Lovforberedelse
Ofte stillede spørgsmål
Se også
[crp limit=”5″ heading=”” cache=”1″]