Kommentar: Skriftlighed i kommunikation med lejere

Indhold

Det følger af lejeloven § 4, at der skal være skriftlighed i en række forhold, at skriftlighed i visse tilfælde kan efter aftale erstattes med udveksling af digitale dokumenter, mens skriftlighed i andre tilfælde ikke må erstattes med udveksling af digitale dokumenter. Herunder oplistes de henvisninger i lejeloven og boligreguleringsloven, hvor ordet "skriftlig" indgår i en eller anden form.

Omvendt i en række andre forhold er der ingen krav til form og indhold i kommunikation mellem lejer og udlejer, jf. denne [oversigt].

 

Lejeloven i forhold til lejer og beboerrepræsentation

[restab title="Kapitel II - Lejeaftalen" active="active"]

Lejeloven § 4, Stk. 1. "En lejeaftale og andre aftaler om det lejede skal udfærdiges skriftligt, når en af parterne kræver det".

Lejeloven § 5, Stk. 3. "Reglerne i stk. 1 og 2 gælder også for andre skriftlige lejeaftaler, der indeholder ensartede lejevilkår for flere lejere i samme ejendom, når de fremtræder på en sådan måde, at lejeren må opfatte dem som standardiserede..."

[/wptab]
[restab title="Kapitel III - Mangler ved det lejede"]

Lejeloven § 9, Stk. 2. (ophævet pr. 01-07-2015).

[/wptab]
[restab title="Kapitel IV - Vedligeholdelse"]

Lejeloven § 22, Stk. 3. "...Han skal samtidig give lejeren en skriftlig opgørelse over de afholdte udgifter samt oplysning om, hvilket beløb der herefter er til rådighed..."

Lejeloven § 22, Stk. 4. "Inden 3 måneder efter hvert regnskabsårs afslutning skal udlejeren give lejeren skriftlig meddelelse om, hvilket beløb der ved regnskabsårets afslutning var til rådighed til lejlighedens vedligeholdelse..."

Lejeloven § 29, Stk. 9. "...Lejeren skal forudgående skriftligt anmelde de påtænkte installationer m.v. til udlejeren. Lejeren har ret til at lade installationerne udføre, hvis udlejeren ikke har gjort skriftlig, begrundet indsigelse senest 6 uger efter lejerens anmeldelse af arbejderne..."

[/wptab]
[restab title="Kapitel VII - Betaling for temperaturregulering, vand og el"]

Lejeloven § 40, Stk. 3. (ophævet pr. 01-07-2015)

Lejeloven § 43, Stk. 2. (ophævet pr. 01-07-2015)

Lejeloven § 45, Stk. 1. "Lejeren kan skriftligt gøre indsigelse mod de enkelte forbrugsregnskaber, senest 6 uger efter at regnskabet er kommet frem til lejeren". 

Lejeloven § 45 c, Stk. 2. "I tilfælde af fejlagtig udgiftsfordeling mellem lejerne skal udlejeren snarest rette fejlen ved skriftlig meddelelse til de berørte lejere..."

[/wptab]
[restab title="Kapitel VII B - Udgifter til vand m.v."]

Lejeloven § 46 o (ophævet pr. 01-07-2015)

[/wptab]
[restab title="Kapitel VII C - Udgifter til køling m.v."]

Lejeloven § 46 u, Stk. 3. " Lejeren kan skriftligt gøre indsigelse mod kølingsregnskabet senest 6 uger efter modtagelsen af kølingsregnskabet. "

Lejeloven § 46 y, Stk. 2. "I tilfælde af fejlagtig udgiftsfordeling mellem lejerne skal udlejeren snarest rette fejlen ved skriftlig meddelelse til de berørte lejere".

[/wptab]
[restab title="Kapitel VIII - Ændring af lejevilkår"]

Lejeloven § 50, Stk. 4. Kravet om lejeforhøjelse skal fremsættes skriftligt..."

Lejeloven § 50, Stk. 5. "Vil lejeren ikke godkende kravet om lejeforhøjelse, skal han senest 6 uger efter, at kravet er kommet frem, fremsætte skriftlig indsigelse..."

Lejeloven § 53, Stk. 2. "... Lejeforhøjelse kan gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejeren."

Lejeloven § 53, Stk. 6. "Lejeforhøjelse ... gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejeren".

[/wptab]
[restab title="Kapitel VIII A - Lejefastsættelse for indeksfinansieret byggeri"]

Lejeloven § 53 a, Stk. 6. "Kravet og lejeforhøjelse skal fremsættes skriftligt ..."

Lejeloven § 53 a, Stk. 7. "Vil lejeren ikke godkende kravet om lejeforhøjelse, skal lejeren senest 6 uger efter, at kravet er kommet frem, fremsætte skriftlig indsigelse..."

[/wptab]
[restab title="Kapitel X - Forbedringer m.v."]

Lejeloven § 58 a, Stk. 9. "Senere lejeforhøjelser, der udelukkende skyldes regulering af indfasningsstøtten efter § 50 h, stk. 2, i lov om byfornyelse og udvikling af byer, kan gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejerne".

Lejeloven § 59, Stk. 2. "Kravet om lejeforhøjelse skal fremsættes skriftligt..."

Lejeloven § 62 a, Stk. 3. "Forbedringer m.v. efter stk. 1 skal være rimelige og hensigtsmæssige. Udlejeren kan nægte lejeren at forbedre det lejede, når særlig vægtige grunde taler herfor, herunder når der er tale om uhensigtsmæssige arbejder, f.eks. særlige luksusprægede eller særlige energiforbrugende arbejder. Lejeren kan lade arbejderne udføre, såfremt udlejeren ikke har gjort indsigelse senest 6 uger efter lejerens anmeldelse af arbejderne efter stk. 2. Indsigelsen skal være skriftlig og angive, hvilke arbejder der gøres indsigelse imod, og begrundelsen herfor..."

Lejeloven § 62 b, Stk. 1. "Uanset bestemmelsen i § 58, stk. 1, og bestemmelsen i § 27, stk. 1, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene kan udlejeren og lejeren af en beboelseslejlighed, efter at lejeaftale er indgået, indgå aftale om gennemførelse af forbedringsarbejder i lejligheden med en i aftalen nærmere fastsat lejeforhøjelse. Aftalen skal være skriftlig, og det skal udtrykkeligt fremgå af aftalen, at lejeforhøjelsen er aftalt efter nærværende bestemmelse..."

[/wptab]
[restab title="Kapitel XI - Beboerrepræsentation"]

Lejeloven § 64, Stk. 5. "Såfremt det ikke med sikkerhed kan konstateres, hvorvidt der stadig er beboerrepræsentation i ejendommen, herunder om de valgte beboerrepræsentanter stadig bebor ejendommen, kan udlejeren anmode samtlige beboelseslejere om inden en vis frist skriftligt at oplyse, hvem der er beboerrepræsentanter..."

Lejeloven § 65,  Stk. 2. "Inden udlejeren i en ejendom med beboerrepræsentation varsler iværksættelse af forbedringsarbejder, der vil medføre en lejeforhøjelse, som sammen med forbedringsforhøjelser gennemført i de sidste 3 år vil udgøre mere end 60 kr. pr. m² bruttoetageareal, skal udlejeren med rimeligt varsel skriftligt indkalde beboerrepræsentanterne ... Forud for mødet skal udlejeren fremsende skriftligt materiale vedrørende forbedringsarbejderne... "

Lejeloven § 65, Stk. 3. "... Udlejeren skal skriftligt og med rimeligt varsel indkalde beboerrepræsentanterne til deltagelse i licitationsforretningen..."

Lejeloven § 66 (ophævet pr. 01-07-2015). 

Lejeloven § 66 a, Stk. 1. "... Efter beboermødet skal beboerrepræsentanterne snarest skriftligt meddele samtlige beboere om beslutningen..."

[/wptab]
[restab title="Kapitel XII - Brugsrettens overgang til andre (Fremleje, bytte m.v.)"]

Lejeloven § 69, Stk. 3. "Fremlejeaftaler skal indgås skriftligt, og lejeren skal inden fremlejeperiodens begyndelse tilstille udlejeren kopi af fremlejeaftalen".

[/wptab][end_wptabset]

Boligreguleringsloven i forhold til lejer og beboerrepræsentation

[restab title="Kapitel II – Huslejeregulering for beboelseslejligheder" active="active"]Boligreguleringsloven § 9 a, Stk. 2. "Beslutning om regulering af lejen efter nettoprisindeks kan gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejerne "

Boligreguleringsloven § 9 a, Stk. 3. "Krav om lejeforhøjelse som følge af regulering efter nettoprisindeks efter stk. 1 skal være skriftligt ..."

Boligreguleringsloven § 13, Stk. 1. "I ejendomme med beboerrepræsentation skal krav om lejeforhøjelse efter § 7 fremsættes samtidig over for de lejere, hvis leje ønskes forhøjet. Kravet skal være skriftligt."

Boligreguleringsloven § 13, Stk. 3. "... Beboerrepræsentanterne kan inden 3 uger efter modtagelsen af varslingen efter stk. 2 fremsætte skriftligt krav om, at udlejeren inden yderligere 3 uger til beboerrepræsentationen fremsender en skriftlig redegørelse om nærmere angivne supplerende oplysninger sammen med dokumentation for bestemte udgifter ... Beboerrepræsentanterne kan inden 3 uger efter modtagelsen af udlejerens oplysninger efter 1. og 2. pkt. fremsætte skriftligt krav om, at udlejeren inden yderligere 3 uger til beboerrepræsentationen overleverer en skriftlig redegørelse om nærmere angivne supplerende oplysninger..."

Boligreguleringsloven § 13, Stk. 4. "Såfremt beboerrepræsentanterne senest 6 uger efter, at udlejerens henvendelse varsling efter stk. 2 eller yderligere oplysninger efter stk. 3 er kommet frem, skriftligt har meddelt, at de ikke kan tiltræde lejeforhøjelsen, skal udlejeren inden yderligere 6 uger forelægge sagen for huslejenævnet, såfremt han ønsker at fastholde kravet om lejeforhøjelse".

Boligreguleringsloven § 13 a, Stk. 1 "Krav om lejeforhøjelse, der udelukkende skyldes afsætning af de i §§ 18 og 18 b i denne lov og de i § 22 i lov om leje nævnte afsætningsbeløb, kan uanset bestemmelserne i §§ 12 og 13 gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejerne".

Boligreguleringsloven § 15 a, Stk. 4. "Lejeforhøjelse for de af stk. 1-3 omfattede lejemål kan kræves på grundlag af aftale om regulering af lejen med bestemte beløb til bestemte tidspunkter eller efter nettoprisindeks og kan gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejeren". 

[/wptab]
[restab title=" Kapitel IV - Forbedringer"]

Boligreguleringsloven § 23, Stk. 1. "Inden udlejeren i en ejendom uden beboerrepræsentation iværksætter en forbedring, der vil medføre en lejeforhøjelse, der - sammen med forbedringsforhøjelser gennemført i de sidste 3 år - vil udgøre mere end 64 kr. pr. m² bruttoetageareal, skal han fremsætte skriftligt varsel herom over for de lejere, hvis lejeforhold ønskes forbedret..."

Boligreguleringsloven § 23, Stk. 2. " Har mindst 1/4 af lejerne senest 6 uger efter, at varslingsskrivelsen er kommet frem til dem, skriftligt fremsat indsigelse mod ..."

Boligreguleringsloven § 24, Stk. 1. "Inden udlejeren i en ejendom med beboerrepræsentation under iagttagelse af reglerne i § 65, stk. 2 og 3, i lov om leje iværksætter en forbedring, der vil medføre lejeforhøjelse som nævnt i § 23, stk. 1, skal han fremsætte skriftligt varsel herom over for beboerrepræsentanterne..."

Boligreguleringsloven § 24, Stk. 3. "Har beboerrepræsentanterne fremsat skriftlig indsigelse senest 6 uger efter, at varslingsskrivelsen er kommet frem til dem..."

[/wptab][end_wptabset]

 

Boligreguleringsloven i forhold til tredjepart (Kommunalbestyrelse, Grundejernes Investeringsfond, huslejenævn)

[restab title="Kapitel I - Lovens gyldighedsområde" active="active"]

Boligreguleringsloven § 2, Stk. 1. "Endvidere gælder §§ 52 a-c kun i de tilfælde, hvor en udlejer skriftligt har meddelt kommunalbestyrelsen, at reglerne skal gælde i udlejerens ejendomme".

[/wptab]
[restab title="Kapitel III A - Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond"]

Boligreguleringsloven § 22 g, Stk. 1. "Den, der med henblik på indbetaling til eller udbetaling fra en konto efter § 18 b over for Grundejernes Investeringsfond afgiver urigtig skriftlig erklæring eller skriftligt bevidner noget, hvorom han ingen kundskab har, straffes efter § 163 i borgerlig straffelov."

[/wptab]
[restab title="Kapitel VI - Huslejenævn"]

Boligreguleringsloven § 39, Stk. 1. "Indbringelse af sager for huslejenævnet skal ske skriftligt".

Boligreguleringsloven § 41, Stk. 5. "I sager om tvister efter §§ 79 a-79 c i lov om leje skal nævnet give parterne fornøden vejledning. Efter anmodning bistår sekretariatet i fornødent omfang parterne under sagen i forbindelse med afgivelse af skriftlige udtalelser".

[/wptab]
[restab title="Kapitel VII - Benyttelse af boliger"]

Boligreguleringsloven § 52 b, Stk. 4. "...Bringes overskridelsen ikke til ophør inden den i stk. 3 nævnte frist, skal kommunalbestyrelsen ophæve lejeaftalen uden ugrundet ophold. Ophævelsen sker ved skriftlig meddelelse til lejeren..."

[/wptab][end_wptabset]

 

Lejeloven i forhold til lejer, hvor skriftlighed måske kan være digital

[restab title="Kapitel III - Mangler ved det lejede" active="active"]

Lejeloven § 9, Stk. 2. "...Den indflyttende lejer skal indkaldes til synet."

[/wptab]
[restab title="Kapitel XV - Lejeres fraflytning"]

Lejeloven § 98, Stk. 3. "... Den fraflyttende lejer skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel..."

[/wptab][end_wptabset]

Lejeloven i forhold til lejer, hvor skriftlighed ikke kan være digital, d.v.s. skal være papir

[restab title="Kapitel III - Mangler ved det lejede" active="active"]

Lejeloven § 9, Stk. 3. "Indflytningsrapporten, jf. stk. 2, skal udleveres til lejeren ved synet..." 

[/wptab]
[restab title="Kapitel XIII - Opsigelse"]

Lejeloven § 87 "Udlejerens opsigelse efter § 82, litra b og c, og § 83 skal være skriftlig og indeholde oplysning om lejerens adgang til at gøre indsigelse..."

[/wptab]
[restab title="Kapitel XIV - Udlejerens ret til at hæve lejeaftalen"]

Lejeloven § 93, Stk. 2. "Udlejeren kan kun hæve lejeaftalen som følge af for sen betaling, hvis lejeren ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til lejeren".

[/wptab]
[restab title="Kapitel XV - Lejeres fraflytning"]

Lejeloven § 98, Stk. 4. "...Rapporten skal udleveres til lejeren ved synet ..."

[/wptab][end_wptabset]

Indsend Kommentar