L 97 betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 26. februar 2015

L 97  Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om byfornyelse og udvikling af byer.

(Forenkling og modernisering af lejelovgivningen).

Af Minister for by, bolig og landdistrikter
Carsten Hansen (S)

Samling:  2014-15
Status:  Stadfæstet

 

 

 

 

Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 26. februar 2015

1. Ændringsforslag

Ministeren for by, bolig og landdistrikter har stillet 16 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 17. december 2014 og var til 1. behandling den 15. januar 2015. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i By- og Boligudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og ministeren for by, bolig og landdistrikter sendte den 19. september 2014 dette udkast til udvalget, jf. BYB alm. del – bilag 98 (folketingsåret 2013-14). Den 19. december 2015 sendte ministeren for by, bolig og landdistrikter de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

B2 HOLDING A/S,

Danske Udlejere, Interesseorganisation for udlejere af fast ejendom,

Ejendomsforeningen Danmark,

Feriehusudlejernes Brancheforening,

IT-Branchen,

Jespersen Ejendomme,

Jakob Lindberg, Køge,

TLK Ejendomsadministration,

Udlejerforeningen Aarhus og

Unik System Design A/S.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Deputationer

Endvidere har Danske Udlejere, Interesseorganisation for udlejere af fast ejendom, Ejendomsforeningen Danmark, BOSAM og Danmarks Lejerforeninger mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 101 spørgsmål til ministeren for by, bolig og landdistrikter til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, S, DF, RV, SF og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af ministeren stillede ændringsforslag.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget finder, at processen om forenkling af lejeloven har været lang, sej og udfordrende. DF's ønske var, at parterne, udlejerne og lejerne fandt et fælles fodslag om et forslag til forenklinger af lejeloven. Det er trods alt disse parter, der kender de daglige udfordringer bedst. Parterne nåede frem til det, som de kaldte »enhedslisten«, og her var det så regeringens vurdering, at forslagene på denne liste ikke var tilstrækkelige i forhold til en sammenskrivning af lejeloven og i forhold til retstilstanden.

Generelt søger DF indflydelse der, hvor partiet kan, og DF går til forhandlinger med konstruktive forslag og for at finde løsninger. Det gjorde partiet også til forhandlingerne om forenkling af lejeloven. For det første giver forslaget en beskyttelse af lejerne mod urimeligt høje regninger for istandsættelse ved fraflytning, og forslaget indeholder 11 elementer, der skal forenkle og modernisere lejelovgivningen uden at forrykke balancen mellem udlejer- og lejerinteresser. For det andet indføres der for at reducere antallet af konflikter mellem lejer og udlejer ved lejerens fraflytning indføres et obligatorisk fraflytningssyn. For det tredje forenkles og moderniseres vedligeholdelsesreglerne for store ejendomme. Og der etableres en ordning med 10-årige vedligeholdelsesplaner for at forbedre overblikket over vedligeholdelsesbehovet i den enkelte ejendom. Det fjerde er, at for at gøre det administrativt lettere for udlejerne, forenkles og moderniseres varslingsreglerne for omkostningsbestemt leje. Samtidig forenkles reglerne om beboerrepræsentationens kompetence. DF ønskede sanktioner ved overtrædelse af dusørreglen, og partiet fik skærpet reglerne herfor.

DF ønskede, at adgangen til forhåndsgodkendelse af huslejen for udlejere af enkelte ejer- og andelsboliger skulle være billigere. Med forslaget kommer det til at koste 500 kr. i stedet for 3.500 kr., og det vil forhåbentligt hjælpe de små, uprofessionelle udlejere – udlejere, der kan risikere at komme i en økonomisk uheldig situation, hvis de har lejet deres lejlighed ud, og lejeren så efterfølgende trækker dem i huslejenævnet.

DF ønskede en sammenskrivning af dubletter i lejeloven og boligreguleringsloven, så disse fjernes. Det lykkedes for partiet at komme igennem med det ønske, og sammenskrivningen vil ske i et tofaset forløb.

Sidst er sommerhuse undtaget for lejelovgivningen, og det giver efter DF's opfattelse god mening. DF har fået lovforslaget i den rigtige retning frem for det udkast, der oprindelig blev fremlagt. DF vil til enhver tid gøre vores indflydelse gældende der, hvor partiet kan.

Et mindretal i udvalget (LA) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil dog stemme for de under nr. 2, 4-9 og 11-16 stillede ændringsforslag.

Et andet mindretal i udvalget (KF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil dog stemme for de stillede ændringsforslag.

Det Konservative Folkepartis medlem af udvalget bemærker, at partiet gerne havde støttet en forenkling og modernisering af lejeloven. Helt, fuldt og ubetinget. Derfor deltog KF også i forhandlingerne om forenkling af lejeloven forud for fremsættelse af lovforslaget, idet partiet gerne så en modernisering af en forældet lejelov, der har rod i anden verdenskrigs rationaliseringer og reguleringer. Der er behov for at få skabt logik, klarhed og gennemskuelighed i lejeloven.

Desværre måtte KF konstatere, at der ikke i regeringen var vilje til at skabe denne logik, klarhed og gennemskuelighed i lejeloven. Og efter KF's mening er resultatet da også, at dette lovforslag desværre på ingen måde bidrager hertil, tværtimod. Det er ikke nok at skrive i overskriften, at dette lovforslag leder til en forenkling og modernisering af lejelovgivningen, når indholdet på ingen måde leder til det resultat.

KF lægger meget vægt på, at Danmarks Lejerforeninger, BOSAM, Ejendomsforeningen Danmark og Danske Udlejere – altså to organisationer på hver side – helt utraditionelt er gået sammen om at anbefale Folketinget, at lovforslaget ikke vedtages.

Organisationerne påpeger, at lejeloven i dag er yderst kompliceret, og at dette lovforslag udelukkende vil gøre lovgivningen yderligere kompliceret. Organisationerne finder lovforslaget helt unødvendigt, og at det ikke giver reelle forenklinger, der på nogen måde berettiger den store retsusikkerhed, der vil opstå.

Det gør desværre ikke et indtryk på regeringen, at organisationerne er enige om, at lovforslaget vil koste både lejere og udlejere tid og penge. Det gør heller ikke indtryk på regeringen, at formændene og sekretærerne i huslejenævnene påpeger, at der er betydelige problemer i lovforslaget, herunder ikke mindst at spørgsmålet om, hvad der skal forstås ved normal istandsættelse, bør præciseres. Det er de medarbejdere, der skal administrere loven, hvis Folketinget vedtager den. Men uanset denne meget væsentlige indsigelse i høringssvaret fra huslejenævnene er reglerne ikke blevet præciseret.

Når man læser ministerens svar på bl.a. spørgsmål 54 kan man godt forstå, hvorfor ministeren ikke har ønsket at præcisere vedligeholdelsesreglerne nærmere. Den konstruktion, som ministeriet har valgt at indarbejde i lovforslaget, hænger ganske enkelt ikke sammen. Den kan ikke forklares. For det, ministeren lægger op til, er, at der skal ske en stillingtagen til behovet for vedligeholdelse fra lejlighed til lejlighed, fra væg til væg, fra dør til dør og fra radiator til radiator. Udlejer og lejer skal i første omgang blive enige, og kan de ikke det, skal huslejenævnet foretage en konkret vurdering ud fra nogle uklare og ikkejuridiske principper om, at lejer kun skal betale for »nødvendig« vedligeholdelse.

Hvorledes ministeren mener at dette kan lede til en forenkling af lejeloven står hen i det uvisse. Ministeren har til alle de spørgsmål, der knytter sig til de nye regler om normal istandsættelse og deres bidrag til en forenkling af lejeloven, valgt alene og uden yderligere argumenter at henvise til, at formålet med lovforslaget er at opnå en forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

Flere lejelovsspecialister har påpeget, at forslaget snarere er en forkludring end en forenkling – at forslaget hverken medfører en indholdsmæssig forenkling af lejelovgivningen eller administrative lettelser, men at der tværtimod indføres en række nye bestemmelser, der ikke er tilstrækkelig klart defineret. Ministeren har imidlertid valgt heller ikke at lytte til de eksterne lejelovsspecialister.

Lovforslaget har mange uafklarede nye punkter, som KF frygter vil lede til nye konflikter. Der er normalistandsættelsen som et helt nyt begreb. Der er indførelse af nye tunge administrative procedurer, som for ind- og fraflytningssynenes vedkommende direkte forhindrer de private parter i at følge med den teknologiske udvikling og kommunikere elektronisk. Der er afskaffelse af aftalefriheden lejere og udlejere imellem om, hvordan man vil vedligeholde en lejlighed. Der er flere formkrav med strenge sanktioner i forbindelse med forbedringerne i ejendommene, hvilket jo desværre kan have det resultat, at de private udlejere vælger ikke at opgradere eller energirenovere lejeboligerne. Også det vil være en katastrofe. Så er der afskaffelsen af trappelejereguleringen, der kun vil lede til højere huslejer og større vanskeligheder ved at leje specielt nye lejligheder ud.

KF finder, at der også er enkelte lyspunkter i lovforslaget. Det er glædeligt, at man gør op med det princip, at man for tid og evighed binder den amatørudlejer, der uforvarende er kommet til at leje sin lejlighed ud, fordi vedkommende troede, at det kunne man godt gøre, og så kunne man selv flytte ind i den bagefter. Nu får disse lov til rent faktisk at flytte ind i deres egen lejlighed. Der er tale om en forbedring, men som alt andet i dette lovforslag er der knyttet så mange betingelser og krav til udlejer, at det kan vise sig fortsat at være svært at være amatørudlejer.

Folketinget vælger ved vedtagelsen af dette lovforslag at udskyde en sammenskrivning af lovgivningen. Det havde ellers været det eneste fornuftige at gøre, så man ikke skal lede to steder for at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen. Og det havde ført til en ægte forenkling.

Organisationerne på både lejer- og udlejersiden anbefaler, at Folketinget i stedet for at vedtage dette lovforslag pålægger ministeren at bruge de næste 2 år på at sammenskrive de to love. Det sker ikke. Nu kommer de næste 2 år til at gå med at forstå de nye regler, løse alle de konflikter, som de giver anledning til, og at føre de retssager, der skal lede til en afklaring af den nye retstilstand. Det er efter KF's opfattelse spild af samfundets ressourcer, og det vil koste lejerne og udlejerne mange penge.

Lovforslaget har ikke den tilstrækkelige kvalitet. Det giver ikke den forenkling, ministeren havde sat som mål, og det leder ikke til færre, men til flere konflikter. KF kan derfor ikke støtte forslaget.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af ministeren for by, bolig og landdistrikter, tiltrådt af at flertal (udvalget med undtagelse af LA):

1) I den under nr. 1 foreslåede ændring af § 1, stk. 3, indsættes efter »formål«: »bortset fra § 7«.

[Sommerhuslejeres rettigheder bevares uden tinglysning]

Af ministeren for by, bolig og landdistrikter, tiltrådt af udvalget:

2) Efter nr. 4 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 8 udgår »og 3«.«

[Konsekvensrettelse]

Af ministeren for by, bolig og landdistrikter, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af LA):

3) I det under nr. 16 foreslåede § 24, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Det kan dog aftales, at lejeren skal vedligeholde den have, som indgår i det lejede

[Mulighed for, at lejere i store ejendomme kan overtage vedligeholdelsen for en have, som indgår i det lejede]

Af ministeren for by, bolig og landdistrikter, tiltrådt af udvalget:

4) I den under nr. 23 foreslåede § 36 ændres i stk. 2 ordet »bestemmelse« til: »beslutning«.

[Præcisering]

5) Efter nr. 31 indsættes som nyt nummer:

»02. I § 47, stk. 1, litra c, indsættes efter »§ 63 b«: », jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 11. august 2010,«, og efter »§ 63 a« indsættes: », jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 11. august 2010«.«

[Konsekvensrettelse]

6) Nr. 34 affattes således:

»34. I § 53, stk. 6, udgår »med bestemte beløb til bestemte tidspunkter eller«.«

[Præcisering]

7) Efter nr. 35 indsættes som nye numre:

»03. I § 58, stk. 6, indsættes efter »§ 63 e«: », jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 11. august 2010«.

04. I § 58 a, stk. 4, ændres »og § 63 a« til: »samt § 63 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 11. august 2010,«.«

[Konsekvensrettelse]

8) I den under nr. 39 foreslåede ændring af § 62 b, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 59 a, stk. 1, nr. 1« til: »§ 59 a, stk. 2«.

[Konsekvensrettelse]

9) Nr. 55 affattes således:

»55. I § 99, stk. 3, ændres »og § 63« til: »samt § 63, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 11. august 2010«.«

[Præcisering]

Af ministeren for by, bolig og landdistrikter, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af LA):

10) Efter nr. 66 indsættes som nye numre:

»05. I § 113 a, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »nr. 4«: »og 6«.

06. I § 113 a, stk. 4, 3. pkt., indsættes efter »efterlevet«: », eller når Grundejernes Investeringsfond har fået indberetning om, at en ejer inden for en periode på 2 år både er idømt bøde eller fængselsstraf efter § 6 og ikke har efterlevet en eller flere endelige huslejenævnsafgørelser«.

07. I § 113 a, stk. 4, 8. pkt., ændres »nr. 3-5«: til: »nr. 3-6«.«

[Indberetning af oplysninger til Grundejernes Investeringsfond]

Til § 2

Af ministeren for by, bolig og landdistrikter, tiltrådt af udvalget:

11) I den under nr. 14 foreslåede affattelse af § 15, stk. 3, indsættes efter »§ 41, stk. 3«: », i lov om leje«.

[Præcisering]

12) I den under nr. 29 foreslåede ændring af § 25 a, stk. 1, ændres »§ 59 a, stk. 1, nr. 1« til: »§ 59 a, stk. 2«.

[Konsekvensrettelse]

13) I den under nr. 32 foreslåede ændring af § 27, stk. 5, 4. pkt., ændres »og § 59 a, stk. 1, nr. 1, og stk. 2,« til: »samt § 59 a, stk. 2, og § 59 b, stk. 1,«.

[Konsekvensrettelse]

14) I den under nr. 34 foreslåede § 39 ændres i stk. 1 »§ 59 a, stk. 1, nr. 3« til: »§ 59 a, stk. 4«.

[Konsekvensrettelse]

Til § 4

15) I den under nr. 1 foreslåede ændring af § 50 e, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 59 a, stk. 1, nr. 5« til: »§ 59 a, stk. 6«.

[Konsekvensrettelse]

16) I den under nr. 2 foreslåede ændring af § 50 g, stk. 2, nr. 2, ændres »§ 59 a, stk. 1, nr. 5« til: »§ 59 a, stk. 6«.

[Konsekvensrettelse]

Bemærkninger

Til nr. 1

For at sikre sommerhuslejere den samme beskyttelse, som andre lejere har i henhold til lejelovens § 7 uden at skulle tinglyse lejeaftalen, foreslås det, at undtagelsen ikke omfatter lejelovens § 7. Med forslaget opretholdes lejelovens § 7 for sommerhuslejere. Undtagelsen gælder alene for sommerhuslejere og omfatter dermed ikke første led i bestemmelsen, som vedrører leje af bolig med fuld kost og leje af hotelværelse.

Til nr. 2

Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslaget til ændring af lejelovens § 7, hvorefter det gældende § 7, stk. 3, ophæves, jf. lovforslagets § 1, nr. 4.

Til nr. 3

Med lovforslaget begrænses mulighederne for at aftale, at lejeren påtager sig dele af den udvendige vedligeholdelse, idet dette ikke længere vil kunne ske i lejeaftaler om boliger i store ejendomme (syv eller flere boliger i ejendommen).

Da der imidlertid findes boliger i store ejendomme, herunder fritliggende parcelhuse, som tilsammen udgør en stor ejendom, hvortil der for lejeren er knyttet en brugsret til en have, som det kan være hensigtsmæssigt, at lejeren kan overtage vedligeholdelsen af, foreslås det, at muligheden for at aftale, at lejeren har vedligeholdelsespligten til haven også bevares for sådanne ejendomme.

Til nr. 4

Ændringsforslaget vedrører en præcisering af den foreslåede § 36, stk. 2, i lov om leje, jf. lovforslagets § 1, nr. 23.

Efter det foreslåede § 41, stk. 2, i lov om leje, kan beboerrepræsentanterne eller et flertal af lejerne træffe »beslutning«. For at sikre et ensartet sprogbrug i loven præciseres det i det foreslåede § 36, stk. 2, hvor der henvises til det foreslåede § 41, stk. 2, at beboerrepræsentanterne eller et flertal af lejerne efter § 41, stk. 2, kan træffe »beslutning« og ikke »bestemmelse«.

Til nr. 5

Der er tale om konsekvensændringer som følge af ophævelsen af de gældende regler i lejelovens kapitel X A (§§ 63 a-63 h), jf. lovforslagets § 1, nr. 41, og overgangsbestemmelsen hertil i lovforslagets § 5, stk. 3.

Udlejeren kan i henhold til den nævnte overgangsbestemmelse efter omstændighederne fortsat opkræve hensættelser efter de gældende regler i lejelovens kapitel X A i en periode efter lovens ikrafttræden. Det foreslås derfor, at henvisningerne til de gældende bestemmelser i lejelovens kapitel X A i andre bestemmelser suppleres med en henvisning til den gældende lovbekendtgørelse, så det også efter lovens ikrafttræden er muligt at finde de pågældende henvisninger.

Til nr. 6

Ændringsforslaget vedrører en præcisering af den foreslåede ændring af den gældende § 53, stk. 6, i lov om leje, jf. lovforslagets § 1, nr. 34.

Efter den gældende regel i lejelovens § 53, stk. 6, kan der i lejeaftaler med fri husleje enten aftales en regulering efter en trappelejeklausul eller efter nettoprisindeks.

For at tydeliggøre, at der fremover ikke kan vælges mellem flere reguleringsprincipper, men kun aftales ét princip, nemlig regulering efter nettoprisindeks, er der i den foreslåede bestemmelse indsat et »alene«.

Man er imidlertid efterfølgende blevet opmærksom på, at denne formulering indebærer en risiko for, at »alene« vil kunne tolkes bredere end tilsigtet. Bestemmelsen er således blevet læst som en udelukkelse af de eksisterende muligheder for at kombinere en aftalt regulering efter stk. 6 med en løbende regulering for ændringer i skatter og afgifter. Dette har ikke været hensigten.

På den baggrund foreslås det, at ordet »alene« udgår af den foreslåede bestemmelse. Efter den gældende retstilstand er det i dag den generelle opfattelse, at det er en forudsætning for at anvende en sådan kombinationsregulering, at den udtrykkeligt fremgår af lejeaftalen. Forslaget ændrer ikke herpå.

Til nr. 7

Der henvises til bemærkningerne til ændringsforslag nr. 5.

Til nr. 8

Der er tale om en konsekvensændring som følge af ophævelsen af de gældende §§ 59 a–59 f i lov om leje og indsættelsen af de nye bestemmelser i § 59 a og § 59 b i samme lov, jf. lovforslagets § 1, nr. 38.

Til nr. 9

Da formuleringen af lovforslagets § 1, nr. 55, om en ændring i lejelovens § 99, stk. 3, kan give anledning til tvivl, præciseres det, at den indsatte henvisning til den gældende lovbekendtgørelse alene relaterer sig til henvisningen til lejelovens § 63.

Til nr. 10

Med lovforslagets § 1, nr. 66, foreslås det at skærpe frakendelsesreglerne i relation til overtrædelser af dusørbestemmelsen i lejelovens § 6 med det præventive sigte at nedbringe antallet af udlejere, der opkræver dusør i strid med § 6. Det foreslås således, at hvis en ejer inden for en periode på 2 år er dømt for overtrædelse af § 6 og inden for samme periode ikke har overholdt en eller flere endelige huslejenævnsafgørelser, skal ejeren kunne frakendes retten til at administrere egne udlejningsejendomme og til at bestemme, hvem der skal administrere dem efter lejelovens § 113 a, stk. 1.

For at sikre, at der tilvejebringes oplysninger om de enkelte forhold, der kan begrunde rettighedsfrakendelse, forudsættes det med ændringsforslaget, at Rigsadvokaten i medfør af retsplejelovens § 99, stk. 2, og inden for ramme?rne af persondataloven fastsætter en indberetningsordning, hvorefter anklagemyndigheden indberetter oplysning om, at ejeren er straffet i medfør af § 6 til Grundejernes Investeringsfond. Grundejernes Investeringsfond registrerer allerede efter de gældende regler indberetninger fra huslejenævnene om ejeres manglende efterlevelse af afgørelser, jf. § 113 a, stk. 4.

Oplysninger om, at udlejeren er idømt straf for overtrædelse af lejelovens § 6, er oplysninger om strafbare forhold. Det forudsættes, at Grundejernes Investeringsfond indretter deres virksomhed, så persondatalovens såvel som sikkerhedsbekendtgørelsens regler om behandling af personoplysninger vedrørende strafbare forhold overholdes. Persondatalovens regler skal f.eks. påses, når der foretages behandling af perso?noplysninger, som helt eller delvis sker ved elektronisk databehandling, eller når der sker ikkeelektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.

For den offentlige forvaltning må der ikke behandles oplysninger om strafbare forhold, medmindre det er nødvendigt for varetagelsen af myndighedens opgaver, jf. persondatalovens § 8, stk. 1. Videregivelse af sådanne oplysninger kan dog ske, hvis videregivelsen er nødvendig for udførelsen af en myndigheds virksomhed eller påkrævet for en afgørelse, som myndigheden skal træffe, jf. persondatalovens § 8, stk. 2, nr. 3.

En række grundlæggende krav skal være opfyldt, når der sker behandling af personoplysninger, der er omfattet af persondataloven. God databehandlingsskik skal overholdes. Der må kun samles oplysninger, der tjener et sagligt formål i sager om rettighedsfrakendelse. De indsamlede oplysninger må ikke behandles på en måde, der er uforenelig med formålet. Der må ikke samles flere oplysninger end nødvendigt. Der må ikke behandles urigtige eller vildledende oplysninger. Indsamlede oplysninger skal slettes, når de ikke længere er nødvendige. Dette indebærer bl.a., at alle registrerede oplysninger om en sag skal slettes, når den på grund af den 2-årige tidsfrist ikke længere kan indgå i grundlaget for en frakendelse. Når der sker registrering af personoplysninger, eller når indsamlede oplysninger videregives med henblik på registrering, skal der gives underretning til den person, som de registrerede oplysninger vedrører. Underretningen skal indeholde nærmere bestemte oplysninger, herunder om den dataansvarliges identitet, formålet med behandlingen af oplysningerne, reglerne om indsigt i og berigtigelse af oplysninger. Grundejernes Investeringsfond skal ikke føre tilsyn med, om de oplysninger, der indberettes af politiet i tilknytning til en bestemt ejer, opfylder de formelle og materielle betingelser for at kunne danne grundlag for en sag om rettighedsfrakendelse.

Når Grundejernes Investeringsfond har konstateret, at den samme ejer inden for en 2-årig periode dels er idømt straf efter § 6, dels ikke har efterlevet en eller flere huslejenævnsafgørelser, gives der underretning herom til det eller de huslejenævn, der har indberettet sagen eller sagerne. Det forudsættes, at de involverede huslejenævn indretter deres virksomhed, så persondatalovens såvel som sikkerhedsbekendtgørelsens regler om behandling af personoplysninger vedrørende strafbare forhold overholdes.

Det eller de involverede huslejenævn foretager herefter en vurdering af, om betingelserne for at foretage politianmeldelse med henblik på rettighedsfrakendelse er opfyldt, dvs. om der foreligger en eller flere ikkeefterlevede endelige huslejenævnsafgørelser inden for en 2-årsperiode, hvor ejeren er dømt for overtrædelse af dusørbestemmelsen. Er der blandt de involverede nævn enighed om, at betingelserne er opfyldt, indgives der politianmeldelse. Sag om rettighedsfrakendelse kan alene rejses, hvis huslejenævnet har anmodet herom.

Til nr. 11

I det foreslåede § 15, stk. 3, i boligreguleringsloven, jf. lovforslagets § 2, nr. 14, præciseres henvisningen til § 41, stk. 3, så det fremgår, at der er tale om bestemmelsen i lejeloven.

Til nr. 12-16

Der henvises til bemærkningerne til ændringsforslag nr. 8.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Bjarne Laustsen (S) Jan Johansen (S) Jens Joel (S) Mette Reissmann (S) fmd. Simon Kollerup (S) Orla Hav (S) Thomas Jensen (S) Liv Holm Andersen (RV) Nadeem Farooq (RV) Ida Auken (RV) Eigil Andersen (SF) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Özlem Sara Cekic (SF) Lars Dohn (EL) Rosa Lund (EL) Louise Schack Elholm (V) Martin Geertsen (V) Jane Heitmann (V) Preben Bang Henriksen (V) Michael Aastrup Jensen (V) Karen Jespersen (V) nfmd. Karsten Lauritzen (V) Fatma Øktem (V) Karina Adsbøl (DF) Alex Ahrendtsen (DF) Ib Poulsen (DF) Anita Christensen (DF) Ole Birk Olesen (LA) Charlotte Dyremose (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

 
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 12
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1

Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 97

Bilagsnr.

Titel

1
Henvendelse af 13/10-14 fra Danske Udlejere, Interesseorganisation for udlejere af fast ejendom
2
Henvendelse af 17/12-14 fra Ejendomsforeningen Danmark
3
Høringssvar og høringsnotat, fra ministeren for by, bolig og landdistrikter
4
Henvendelse af 13/11-14 fra Udlejerforeningen Aarhus
5
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
6
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
7
Henvendelse af 2/2-15 fra TLK Ejendomsadministration
8
Henvendelse af 2/2-15 fra Jakob Lindberg, Køge
9
Henvendelse af 3/2-15 fra Danske Udlejere, Interesseorganisation for udlejere af fast ejendom
10
Henvendelse af 3/2-15 fra Udlejerforeningen Aarhus
11
Henvendelse af 4/2-15 fra IT-Branchen
12
Henvendelse af 6/2-15 fra Feriehusudlejernes Brancheforening
13
Henvendelse af 9/2-15 fra Jespersen Ejendomme
14
Henvendelse af 16/2-15 fra B2 HOLDING A/S
15
Henvendelse af 16/2-14 fra Unik System Design A/S
16
Udkast til betænkning
17
Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
18
Henvendelse af 20/2-15 fra B2 HOLDING A/S
19
Ændringsforslag, fra ministeren for by, bolig og landdistrikter
20
Henvendelser af 26/2-15 fra B2 HOLDING A/S

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 97

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om kommentar til henvendelse af 13/10-14 fra Danske Udlejere, Interesseorganisation for udlejere af fast ejendom, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
2
Spm. om kommentar til henvendelse af 17/12-14 fra Ejendomsforeningen Danmark, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
3
Spm. om kommenter til henvendelse af 13/11-14 fra Udlejerforeningen Aarhus, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
4
Spm. om kommentar til henvendelse af 2/2-15 fra TLK Ejendomsadministration, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
5
Spm. om kommentar til henvendelse af 2/2-15 fra Jakob Lindberg, Køge, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
6
Spm. om kommentar til henvendelse af 3/2-15 fra Danske Udlejere, Interesseorganisation for udlejere af fast ejendom, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
7
Spm., om regeringen aktivt vil arbejde for at udfase det private lejeboligmarked som ønsket af Enhedslisten, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
8
Spm. om, hvorledes ministeren vil skabe en fremtidig regulering af lejeboligmarkedet, der ikke leder til en de facto udfasning af det private lejeboligmarked, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
9
Spm. om, hvorledes regeringen forholder sig til kritikken fra Ejendomsforeningen Danmark og investorerne, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
10
Spm. om, hvorledes ministeren stiller sig til kritikken af forslaget fra bl.a. pensionsselskaberne, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
11
Spm., om ministeren er enig i den socialdemokratiske boligordførers udsagn om, at pensionskassernes investeringer i nybyggeri af boligejendomme må anses for uvæsentlige, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
12
Spm., om regeringen generelt har til hensigt at arbejde for at reducere pensionskassernes muligheder for at forrente deres medlemmers indskud, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
13
Spm. om, hvorledes ministeren vil sikre, at der bygges nok nye lejeboliger i de store byer, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
14
Spm., om ministeren kan bekræfte, at to indlæg ved førstebehandlingen bygger på en misforståelse af lovforslaget, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
15
Spm. om, at ministeren bedes udarbejde en liste med en klar beskrivelse af samtlige regler, der fremover kommer til at gælde for istandsættelse efter denne lov, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
16
Spm. om det nye begreb for istandsættelse »Normal istandsættelse«, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
17
Spm., om det nye begreb for istandsættelse »Normal istandsættelse« efter lovforslaget i virkeligheden svarer til begreb i den nuværende lov, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
18
Spm. om, at det nye begreb i lovforslaget, »Normal istandsættelse«, vil betyde, at en lejlighed vil blive istandsat på et lavere niveau, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
19
Spm. om, at man efter den almene lejelov kan afholde en del af udgiften til istandsættelsen af en fraflyttet lejlighed over boligforeningens drift, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
20
Spm. om, hvor stor den faktiske udgift for istandsættelsen af en fraflyttet lejlighed i den almene sektor er, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
21
Spm. om, at udgifter til istandsættelse af et lejemål i den almene sektor altid vil være lavere end udgifterne til at nyistandsætte et lejemål efter den gældende private lejelov, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
22
Spm., om ministeren er enig med den radikale ordfører i, at det nye begreb »Normal istandsættelse« er komplekst, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
23
Spm. om istandsættelse af lejebolig, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
24
Spm. om definition af begrebet »nødvendig«, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
25
Spm. om lejerens opfattelse af »nødvendig«, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
26
Spm. om, hvorledes ministeren ønsker at forringe vilkårene for den indflyttende lejer, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
27
Spm. om, i hvor mange yderligere sager det forventes, at huslejenævnene skal tage stilling til spørgsmålet om »nødvendig« vedligeholdelse, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
28
Spm. om, hvad der menes med forholdsvis høje istandsættelsesregninger, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
29
Spm. om, hvorfor man ikke kan anvende de to statistikker, som administrationsvirksomheden DEAS har udarbejdet, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
30
Spm., om ministeren til sin tid vil støtte en tilbagerulning af dette lovforslag, hvis det viser sig, at loven primært har haft negative konsekvenser, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
31
Spm., om der om 2 år planlægges en uvildig evaluering af lovforslagets gennemførelse, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
32
Spm. om, hvorledes ministeren mener at dette forslag kan lede til en forenkling og modernisering af lejeloven, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
33
Spm. om, at udlejer skal fortabe sin ret til at forlange betaling fra lejeren for istandsættelse af lejemålet, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
34
Spm. om en overtrædelse af den nye § 9, stk. 3, og § 98, stk. 3, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
35
Spm. om den lejeretlige begrundelse for, at ministeren foreslår, at der skal gøres markant forskel på lejere, der har deltaget i synet efter de nye § 9, stk. 2 og 3, og § 98, stk. 2 og 3, og lejere, der ikke har ønsket at deltage, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
36
Spm. om, hvordan en udlejer skal opfylde kravet om oplysning om »det gamle budget«, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
37
Spm. om, at formuleringen i boligreguleringslovens §§ 12, stk. 1, og 13, stk. 1, »driftsudgifter og -indtægter«, ikke omfatter oplysning om lejeindtægter, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
38
Spm. om, hvordan udlejer skal forholde sig til den nye boligreguleringslovs § 13, stk. 1, 4. pkt., til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
39
Spm. om, hvad den nødvendige redegørelse for budgettet, jf. boligreguleringslovens § 13, skal indeholde, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
40
Spm. om, hvordan beregningskravet i boligreguleringslovens § 9 a skal opfyldes, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
41
Spm. om, hvorfor det ved gennemførelse af forbedringsforhøjelser ud over beløbsgrænsen i den nye lejelovs § 65 er nødvendigt med tvangsmæssige møder mellem udlejer og beboerrepræsentationen, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
42
Spm. om, hvor mange arbejdspladser det samlet vil koste, at lovforslaget forbyder nyistandsættelser, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
43
Spm. om, hvad det er for en »… koordineret og kontinuerlig indsats, adgang til ejendommen og ejendommens installationer og kendskab til ejendommen generelt«, der er nødvendig for lejer for at kunne påtage sig vedligeholdelsen af f.eks. hårde hvidevarer, wc-cisterner og elkontakter inde i lejligheden, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
44
Spm. om, hvilke ændringer der forventes gennemført i en ny autoriseret typeformular til lejekontrakter efter lejelovens § 5 på baggrund af denne lovændring, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
45
Spm. om, hvilke ændringer der forventes gennemført i en ny autoriseret typeformular til lejekontrakter efter lejelovens § 5 på baggrund de lovændringer, der er gennemført siden 2001, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
46
Spm. om, at der fortsat vil kunne aftales kombinationsregulering af lejen i lejemål, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
47
Spm. om, hvordan formuleringen af den nye lejelovs § 53, stk. 6, og bemærkningerne til ændringen kan fortolkes, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
48
Spm. om, hvorvidt det vil være lovligt i en omkostningsbestemt ejendom at fastsætte lejen i et nyt lejemål til den prisindekserede omkostningsbestemte leje med tillæg af forbedringer, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
49
Spm. om, hvordan den nye boligreguleringslovs § 18, stk. 3, forventes implementeret, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
50
Spm. om, hvordan lejerne skal kunne tilgå ejendommens vedligeholdelsesregnskab via GI's hjemmeside, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
51
Spm. om, hvordan det forenkler lovgivningen at fjerne beskrivelsen af, hvordan hensættelserne til vedligeholdelse opgøres i boligreguleringslovens §§ 18, stk. 1, og 18 b, stk. 1, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
52
Spm. om, hvordan det forenkler lovgivningen at fjerne beskrivelsen af, hvordan det korrekte tillæg til kapitalafkastet opgøres, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
53
Spm. om, hvorvidt en vedligeholdelsesplan efter boligreguleringslovens § 8 a, stk. 1, opfylder kravet til en vedligeholdelsesplan, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
54
Spm. om, hvorvidt en lejer, der har overtaget et lejemål pænt og velholdt, kan tilpligtes at istandsætte lejemålet, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
55
Spm. om, hvorfor lejer ikke kan tilpligtes at aflevere det lejede i bedre stand end ved overleveringen, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
56
Spm. om, hvem der skal betale for den forringelse af det lejede, der sker, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
57
Spm. om, hvorvidt der kan aftales regulering efter nettoprisindekset, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
58
Spm. om, hvordan bemærkningerne til § 1, nr. 32, skal forstås, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
59
Spm. om, hvordan bemærkningerne til § 1, nr. 32, afsnit 5, skal forstås, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
60
Spm. om, hvorfor der foretages en ændring i den nye lejelovs § 45 c, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
61
Spm. om, hvordan udlejer skal kunne nå at rette en fordelingsfejl inden den ordinære frist, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
62
Spm. om, hvor mange danskere man mener ikke har adgang til digital kommunikation, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
63
Spm. om, hvorledes ministeren vil sikre, at der om 2 år foreligger et færdigt udkast til en sammenskrivning af de to love, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
64
Spm. om, hvorledes lejer- og udlejerorganisationerne vil blive inddraget i sammenskrivning af de to lejelove, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
65
Spm., om ministeren kan garantere, at der om 2 år foreligger en gennemarbejdet sammenskrivning af de to love, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
66
Spm. om, hvorvidt det gør indtryk på ministeren, at to lejerorganisationer og to udlejerorganisationer sammen har vurderet, at indeværende lovforslag ikke leder til en forenkling af lejelovene, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
67
Spm. om, hvordan det sikres, at de fire organisationer, der ikke finder, at lovforslaget vil lede til en forenkling af lejelovene, vil ændre holdning, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
68
Spm. om, hvorledes ministeren vil sikre, at huslejenævnene har de nødvendige ressourcer og kompetencer til at løse det stigende antal tvister, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
69
Spm. om, hvorledes ministeren vil undgå, at sagsbehandlingstiden i huslejenævnene stiger, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
70
Spm. om, hvorledes ministeren kommer frem til, at antallet af tvister reduceres, hvis indeværende lovforslag vedtages, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
71
Spm. om, at 114 siders høringssvar, modtaget fra et stort antal organisationer og lejelovsspecialister, stort set ikke har givet ministeren anledning til at foretage ændringer i det oprindelige lovforslag, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
72
Spm. om oplysninger om, at det er ministeriets embedsmænd, der er skyld i, at forhandlingerne mellem organisationerne brød sammen i 2014, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
73
Spm. om kommentar til henvendelse af 3/2-15 fra Udlejerforeningen Aarhus, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
74
Spm. om en oversigt over de økonomiske konsekvenser af de enkelte hovedelementer i lovforslaget, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
75
Spm. om procedure med ind- og fraflytningssyn, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
76
Spm. om udlejernes udgifter til øget administration, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
77
Spm. om at garantere et lavere antal sager i huslejenævnene, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
78
Spm., om kommunerne er enige i, at forslaget vil lede til en besparelse i deres udgifter til huslejenævn på 0,8 mio. kr. årligt, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
79
Spm. om, at kommunernes udgifter til individuel boligstøtte ikke stiger, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
80
Spm. om trappelejeaftaler, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
81
Spm. om at ophæve muligheden for at indgå aftaler om trappeleje, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
82
Spm. om indeksregulering som erstatning for trappelejeaftaler, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
83
Spm. om, hvordan en udlejer skal kunne overholde den nye lejelovs § 98 om afholdelse af fraflytningssyn inden for den angivne frist, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
84
Spm. om private udlejere, der ikke har professionel bistand til administrationen af deres ejendom, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
85
Spm. om begrænsningen af aftalefriheden mellem lejere og udlejer om vedligeholdelsesfordelingen, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
86
Spm., om der må forventes et fald i antallet af huslejenævnssager alene på baggrund af indførelsen af det nye strafgebyr for udlejere m.v., til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
87
Spm. om, at hjemmesiden www.huslejenaevn.dk skal sikre ensartethed m.v., til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
88
Spm. om, hvordan ind- og fraflytningssyn i dag gennemføres i de almene boliger, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
89
Spm. om, at der vil foreligge en ny autoriseret typeformular til indgåelse af boliglejekontrakter i henhold til lejelovens § 5, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
90
Spm. om forudsætningen for, at en udlejer kan benytte boligreguleringslovens § 5, stk. 2, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
91
Spm. om vedligeholdelsesforpligtelse i forbindelse med lejemål, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
92
Spm. om, hvordan en reduktion i udlejningen af boliger i landdistrikterne hænger sammen med ministerens strategi for vækst og løft af netop landdistrikterne, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
93
Spm. om, hvor meget ministeren forventer huslejen vil stige som konsekvens af, at muligheden for trappelejeaftaler afskaffes, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
94
Spm., om der reelt vil være et marked for udlejning af boliger i landdistriktsområderne, såfremt mulighederne for trappelejeaftalerne afskaffes, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
95
Spm. om kommentar til henvendelse af 4/2-15 fra IT-Branchen, til ministeren for by, bolig og landdistrikter , og ministerens svar herpå
96
Spm. om kommentar til henvendelse af 6/2-15 fra Feriehusudlejernes Brancheforening, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
97
Spm. om kommentar til henvendelse af 9/2-15 fra Jespersen Ejendomme, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
98
Spm. om kommentar til henvendelse af 16/2-15 fra B2 HOLDING A/S, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
99
Spm. om kommentar til henvendelse af 16/2-14 fra Unik System Design A/S, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
100
Spm. om kommentar til henvendelse af 20/2-15 fra B2 HOLDING A/S, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå
101
Spm. om kommentar til henvendelser af 26/2-15 fra B2 HOLDING A/S, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministerens svar herpå

Link til folketingets hjemmeside

Indsend Kommentar