L 97 spørgsmål 100

Spørgsmål nr. 100:
Ministeren bedes kommentere henvendelse af 20/2-15 fra B2 HOLDING A/S, jf. L 97 – bilag 18.

Svar:

B2 HOLDING A/S har i brev af 20. februar 2015 og under henvisning til besvarelsen af spørgsmål 98 rejst nogle yderligere spørgsmål i forhold til den foreslåede afskaffelse af trappeleje og indførelse af nye muligheder for at aftale nettoprisindeksregulering af husleje.

Reguleringer efter nettoprisindeks er ikke ukendt i lejelovgivningen. Der er en række beløb og beløbsgrænser i lejelovgivningen, som – uden at det har givet anledning til de store problemer - reguleres én gang årligt efter nettoprisindeks.

Med lovforslaget udvides de gældende muligheder i lejelovgivningen for at aftale regulering af leje efter nettoprisindeks. Med lovforslaget ændres imidlertid ikke ved de principper, som gælder for nettoprisindeksregulering.

Som det også fremgår af mine besvarelser af bl.a. spørgsmålene 13 og 93, forventes de nye muligheder for at aftale regulering af leje efter nettoprisindeks hverken at have nævneværdige huslejemæssige konsekvenser eller at indebære et stop for opførelse af nybyggeri.

Link til folketingets hjemmeside

Indsend Kommentar