L 97 spørgsmål 86

Spørgsmål nr. 86:
Ministeren bedes bekræfte, at der må forventes et fald i antallet af huslejenævnssager alene på baggrund af indførelsen af det nye strafgebyr for udlejere, der taber sager ved huslejenævnene, fordi udlejere vælger at lade være med at indbringe sager af frygt for at blive pålagt gebyret? I forlængelse heraf bedes ministeren oplyse, hvordan man har tænkt sig at tage højde for et forventet fald i antallet af sager ved huslejenævnene, i forhold til evalueringen af lovforslaget og den herved nødvendige vurderingen af om lovforslaget i øvrigt har medført flere eller færre tvister?

Svar:
Jeg forventer ikke at antallet af huslejenævnssager ændrer sig som en følge af forslaget. Det skal i den forbindelse understreges, at det kun er i de situationer, hvor lejeren får fuldt medhold i en sag, at udlejeren skal betale gebyr.

Forslaget om ændring af gebyrreglerne er en udmøntning af forligsteksten. Det fremgår heraf, at den udgift, som forslaget om billigere adgang til forhåndsgodkendelse af huslejen for udlejere af enkelte ejer- og andelsboliger medfører, bl.a. udlignes ved i lighed med andre klagenævn at indføre medfinansiering af sagsbehandlingen ved huslejenævnet for udlejere, der taber en sag.

Beregningen, der ligger til grund for de foreslåede gebyrstørrelser, bygger bl.a. på en statistisk opgørelse af huslejenævnenes afgørelser i 2013.

I 2012 blev husleje- og beboerklagenævnene pålagt at indberette oplysninger om samtlige sager, nævnene behandler. Indberetningen sker via hjemmesiden huslejenaevn.dk. Registeret indeholder oplysninger om nævnenes afgørelser, herunder om sagernes fordeling på sagstyper, sagsbehandlingstider og sagernes udfald. Ministeriets opgørelse viser, at lejerne får fuldt medhold i knap halvdelen af sagerne i huslejenævnene, mens udlejerne får fuldt medhold i godt en tredjedel af sagerne. I de resterende sager er der delt medhold. Opgørelsen blev offentliggjort i ministeriets pressemeddelelse af 9. juni 2014.

Ministeriet kan løbende udarbejde statistik på baggrund af de indberettede huslejenævnsafgørelser, hvorfor jeg ikke forventer problemer med at opgøre antallet og fordelingen af sager i forbindelse med evalueringen.

Link til folketingets hjemmeside

Indsend Kommentar