L 97 spørgsmål 88

Spørgsmål nr. 88:
Ministeren oplyste ved 1. behandlingen af lovforslaget den 15. januar 2015, at ordningen med pligtige ind- og fraflytningssyn fungerer fint i den almene sektor. Ministeren bedes i den forbindelse oplyse, hvordan ind- og fraflytningssyn i dag gennemføres i de almene boliger, herunder særligt oplyse om, hvordan rapporterne fremsendes til lejer, når synet er gennemført elektronisk ved hjælp af en app eller lignende?

Svar:
I almene boliger, skal boligorganisationen syne enhver bolig i forbindelse med ind- og fraflytning. Lejeren skal indkaldes til synet. Der udarbejdes en ind- og fraflytningsrapport. Rapporterne udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter synet, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten.

På synet registrerer udlejeren lejemålets stand. I nogen tilfælde sker det elektronisk, hvorefter lejeren modtager en udskrift af synsrapporten på synet.

Er synet gennemført ved at registrere de faktiske forhold elektroniske, sendes rapporten til lejeren senest 14 dage efter synet. Ifølge mine oplysninger sker det i praksis ved, at rapporten sendes til lejeren med almindelig post.

Link til folketingets hjemmeside

Indsend Kommentar