L 97 spørgsmål og svar – indflytningssyn

 

Udlevering af indflytningsrapport

spørgsmål 3, delspørgsmål 2: Møder lejeren op på synet skal udlejer udlevere en fysisk kopi af flyttesynsrapporten.

Fremsendelse af indflytningsrapport

spørgsmål 3, delspørgsmål 2: … Møder lejeren ikke op, skal udlejer sende rapporten til lejeren. Udlejer behøver i den situation ikke sende en fysisk kopi af rapporten, man kan i stedet sende den på andre sædvanlige læsbare medier end papir, fx email.

spørgsmål 3, delspørgsmål 2: Møder lejeren ikke op, eller vil lejeren ikke kvittere for modtagelsen af rapporten, kan udlejeren fremsende rapporten via e-mail.

Uenighed – indbringelse for huslejenævnet

Spørgsmål 3, delspørgsmål 3: Det er ikke forudsat i lovforslaget, at uenighed om indholdet af en indflytningsrapport skal indbringes for huslejenævnet.

Efter forslaget skal huslejenævnet fremover kunne afgøre tvister om, hvorvidt det lejede er mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse, og huslejenævnet kan pålægge udlejeren at udbedre manglen, jf. lovforslagets § 1, nr. 61 og 62. Både lejer og udlejer kan indbringe sådanne sager for huslejenævnet.

Spørgsmål 3, delspørgsmål 6:

Uenighed – indbringelse huslejenævnsafgørelse for boligretten 

Spørgsmål 3, delspørgsmål 4: Såfremt parterne ikke er tilfredse med huslejenævnets afgørelse i en sag om oprindelige mangler, kan sagen indbringes for boligretten på sædvanlig vis. Er huslejenævnets sag ikke anket, vil det være op til domstolenes frie bevisbedømmelse at fastlægge bevisværdien af huslejenævnets afgørelse.

Uenighed, forbyde lejeren at foretage istandsættelse

Spørgsmål 3, delspørgmål 7: … Hvorvidt udlejeren i den situation kan påbyde lejeren ikke at foretage istandsættelse, afhænger af parternes aftale [lejekontrakten]. Hvis der opstår en tvist om, hvorvidt det lejede er mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse, kan udlejeren indbringe sagen for huslejenævnet og samtidig bede lejeren om ikke at istandsætte lejemålet, før nævnet har besigtiget det lejede. Istandsætter lejeren i den situation det lejede, kan det efter omstændighederne komme lejeren til skade bevismæssigt.

Indflytningsrapport og mangelliste

Spørgsmål 3, delspørgsmål 3:  Med hensyn til indholdet af indflytningsrapporten og processuel skadevirkning kan det oplyses, at lejeren som i dag stadig vil kunne fremsende en mangelliste ved indflytning for at fastslå lejemålets stand. Det vil også være tilfældet efter lejekontrakten er underskrevet, og der er afholdt flyttesyn. Er manglen ikke angivet i indflytningsrapporten, vil der dog være en formodning for, at manglen ikke var til stede ved indflytningen. Det vil herefter være op til lejeren at bevise, at manglerne var til stede ved lejemålets start. Reagerer udlejer ikke på lejerens mangelliste, vil udlejer efter omstændighederne blive bundet af sin passivitet, og lejerens mangelliste må lægges til grund.  I det udkast til lovforslag, der blev sendt i høring den 16. september 2014 fremgik, at hvis lejeren underskriver indflytningsrapporten, indgår parterne ikke nogen bindende aftale om lejemålets tilstand ved indflytningen, idet lejeren inden 14 dage kan fremsætte krav om afhjælpning af mangler.

Indflytningsrapportens indhold

Spørgsmål 3, delspørgsmål 3: Det er ikke hensigten med indflytningsrapporten, at den alene skal angive forhold vedrørende den indvendige vedligeholdelse, herunder maling, hvidtning og tapetsering samt lakering af gulve.

Spørgsmål 3, delspørgsmål 14:  Det fremgår endvidere, at det ikke er hensigtsmæssigt at indføre autoriserede blanketter for ind- og fraflytningsrapport med den virkning, at den nuværende metodefrihed begrænses, og at eksisterende velafprøvede skemaer, herunder skemaer udarbejdet af Ejendomsforeningen Danmark, ikke længere kan anvendes.

Spørgsmål 6, delspørgsmål 11: Det fremgår tillige af høringsnotat, at det ikke er hensigtsmæssigt at indføre autoriserede blanketter for ind- og fraflytningsrapport med den virkning, at den nuværende metodefrihed begrænses, og at eksisterende velafprøvede skemaer ikke længere kan anvendes.

Indflytningsrapportens formuleringer

Spørgsmål 3, delspørgsmål 4: Parterne kan efter forslaget ikke indbringe uoverensstemmelser om formuleringen i indflytningsrapporten.

 

Indsend Kommentar