L 97 spørgsmål og svar – vedligeholdelse

udvendig contra indvendig vedligeholdelse

spørgsmål 6, delspørgsmål 8: Det indgår som et led i lovforslaget at præcisere reglerne om vedligeholdelse, herunderudtrykkeligt at afgrænse indvendig og udvendig vedligeholdelse. Det fremgår således af såvel lovforslagets § 1, nr. 8 og 9, som af bemærkningerne hertil, at udvendig vedligeholdelse er al anden vedligeholdelse end indvendig vedligeholdelse, herunder også vedligeholdelse i det lejede. Begrænsningen i adgangen til at fravige lovens fordeling af vedligeholdelsespligten er et led i forenklingen. Det er ikke en hensigtsmæssig og effektiv håndtering af vedligeholdelsesindsatsen i store ejendomme, når der ses bort fra den indvendige vedligeholdelse, at overlade større eller mindre dele af denne til lejerne, idet varetagelsen dermed vil beror på den enkelte lejer. Hertil kommer, at det for en lejer kan være vanskeligt at overskue de økonomiske konsekvenser af, at dele af den udvendige vedligeholdelse påhviler lejeren.Ændringen forrykker ikke balancen imellem udlejer og lejer, idet fravigelse af lovens fordeling af vedligeholdelsespligten forudsættes at blive kompenseret over lejen.

Indsend Kommentar