L 97 spørgsmål og svar – vedligeholdelsesplaner

Forpligtelse til udarbejdelse

spørgsmål 3, delspørgsmål 15: Udlejerforeningen finder det imidlertid ikke hensigtsmæssigt, at opkrævning af beløb til afsætning til vedligeholdelse gøres betinget af tilstedeværelsen af en vedligeholdelsesplan.

Sammenkædning af eksistensen af en vedligeholdelsesplan og lejerens betaling for vedligeholdelse er udtryk for, at der som element i lejerens betaling indgår betaling for, at der udarbejdes en vedligeholdelsesplan. I det lys forekommer det naturligt, at lejeren kan standse sin ydelse, hvis ikke udlejeren leverer sin modydelse. Sanktionen indtræder først , når udlejeren sidder lejernes krav overhørigt. Det kan derfor ikke betragtes som en undskyldelig fejl (fodfejl), hvis udlejeren ikke overholder forpligtelsen til at udarbejde en vedligeholdelsesplan.

Forpligtelse til at gøre lejerne bekendt med vedligeholdelsesplanen

spørgsmål 3, delspørgsmål 15: Det er i lovforslaget forudsat, at udlejeren gør lejerne bekendt med vedligeholdelsesplanen, og det er forventningen, at udlejeren efterkommer lejerens ønske herom som et led i samarbejdet imellem parterne. Sker dette imidlertid ikke, vil lejeren kunne indbringe sagen for huslejenævnet, hvor udlejeren vil skulle dokumentere, at der er udarbejdet en plan.

Indhold af vedligeholdelsesplanen

spørgsmål 3, delspørgsmål 15: Det er hensigten at udforme ordningen med en passende fleksibilitet, som gør det muligt at implementere vedligeholdelsesplaner i alle typer udlejningsejendomme, hvor de ikke allerede er iværksat

Generelt må det lægges til grund, at ejendomsdrift, som lever op til tidssvarende standarder, omfatter vedligeholdelsesplanlægning, der sikrer, at vedligeholdelsesmangler håndteres på et tidligt tidspunkt, inden der bliver tale om omfattende skader på ejendommen, som bliver uforholdsmæssigt omkostningstunge at afhjælpe. I praksis indgår det derfor også som et helt naturligt element i ejendomsadministration at gøre brug af vedligeholdelsesplaner, da det har en gunstig virkning på ejendommens økonomi.

Spørgsmål 4: Det fremgår af lovforslaget, at det ikke er hensigten at fastsætte formkrav, men alene krav til, hvad planen som minimum skal indeholde. Der er ikke lagt op til omfattende vedligeholdelsesplaner.

Indsats ved udarbejdelse af vedligeholdelsesplanen

Spørgsmål 4: Udlejerne kan indenfor rammerne selv bestemme omfanget af planerne, herunder om udlejerne fx ønsker at anvende sagkyndig bistand. Det vil være en naturlig del af udarbejdelsen af en vedligeholdelsesplan, at der foretages en bygningsgennemgang, så planen ikke alene udarbejdes ved køkkenbordet.

Småejendomme:
spørgsmål 3, delspørgsmål 15: Det indgår ikke i lovforslaget at ændre på den nævnte afgrænsning af småejendomme, men ministeriet har noteret sig, at Udlejerforeningen Aarhus foreslår, at sådanne tidsmæssige afgrænsninger ophæves. Det kan i øvrigt oplyses, at den nævnte regel blev indført på baggrund af forhandlinger imellem Ejendomsforeningen Danmark og Jyske Grundejere (nu Danske Udlejere) på den ene side og Lejernes LO på den anden side i 1994.

huslejenævnet
spørgsmål 3, delspørgsmål 15: Det er hensigten, at huslejenævnet i tilfælde af en indsigelse om, at udlejeren ikke har udarbejdet en vedligeholdelsesplan, skal tage stilling til, om der er udarbejdet en vedligeholdelsesplan i henhold til de regler, som det er hensigten at fastsætte i en bekendtgørelse. Det er ministeriets opfattelse, at huslejenævnene besidder de fornødne kompetencer til at foretage en sådan vurdering. Det kan i øvrigt oplyses, at Justitsministeriet påser, om lovforslag rejser grundlovsmæssige problemstillinger, hvilket ikke har været tilfældet i relation til dette lovforslag.

sanktioner

spørgsmål 3, delspørgsmål 15:  For så vidt angår sanktionen for udlejers manglende overholdelse af kravet om at udarbejde vedligeholdelsesplaner, skal det understreges, at udlejeren har mulighed for at begrænse virkningen, da det først er fra lejernes indbringelse af sag for huslejenævnet, at udlejeren ikke lovligt kan opkræve afsætningsbeløb til vedligeholdelse.

Indsend Kommentar