Lejeloven § 59 a

Lov nr. 2079 af 21-12-2020

Gælder fra 01-01-2021*

Lov nr. 310 af 30-03-2015

Gælder fra 01-07-2015*

LOV 439 af 06/05/2014

Gælder fra 01-07-2014*

LBK nr. 963 af 11-08-2010

Gælder fra *

Lovtekst

§ 59 a. Huslejenævnet kan på udlejerens anmodning træffe afgørelse om størrelsen af den leje, der lovligt vil kunne opkræves i tilfælde omfattet af stk. 2-5.

Lovtekst med ændring

§ 59 a. Huslejenævnet kan på udlejerens anmodning træffe afgørelse om størrelsen af den leje, der lovligt vil kunne opkræves i tilfælde omfattet af stk. 2-62-5.

Bekendtgørelse

§ 4

I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 4. september 2019, som ændret ved § 3 i lov nr. 359 af 4. april 2020, § 1 i lov nr. 817 af 9. juni 2020 og § 30 i lov nr. 908 af 18. juni 2020, foretages følgende ændringer:

6. I § 59 a, stk. 1, og § 59 b, stk. 4 og 5, ændres »stk. 2-6« til: »stk. 2-5«.

Ikrafttrædelse

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2. Byggeskadefonden overtager ansvaret for Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelses sager, opgaver, forpligtelser, aktiver, medarbejdere og passiver m.v. pr. 1. januar 2021.

Stk. 3. § 2, nr. 2, finder ikke anvendelse for ombygninger, renoveringer m.v., der har fået kommunalt tilsagn om støtte efter lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 144 af 21. februar 2020, inden den 1. januar 2021. For disse tilsagn finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 4. § 2, nr. 1, og § 4 finder ikke anvendelse på aftaler om energibesparende arbejder efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer, som er indgået før den 1. januar 2021. For disse aftaler finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Lejekontrakt
Arbejdsbeskrivelser

Pods embed error: Pod not found

Dokumenter

Pods embed error: Pod not found

Artikler

Pods embed error: Pod not found

Lovforberedelse
Ofte stillede spørgsmål
Se også
[crp limit=”5″ heading=”” cache=”1″]
Lovtekst

§ 59 a. Huslejenævnet kan på udlejerens anmodning træffe afgørelse om størrelsen af den leje, der lovligt vil kunne opkræves i tilfælde omfattet af stk. 2-6.

Lovtekst med ændring

§ 59 a. Huslejenævnet kan på udlejerens anmodning træffe afgørelse om størrelsen af den leje, der lovligt vil kunne opkræves i tilfælde omfattet af stk. 2-62-5.

Bekendtgørelse

42. §§ 59 a-59 f ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 59 a. Huslejenævnet kan på udlejerens anmodning træffe afgørelse om størrelsen af den leje, der lovligt vil kunne opkræves i tilfælde omfattet af stk. 2-6.

Stk. 2. Afgørelse efter stk. 1 kan træffes, inden der iværksættes forbedringer, herunder ombygningsarbejder vedrørende sammenlægning af lejligheder, der vil medføre en lejeforhøjelse, hvis ombygningsarbejdet udføres i overensstemmelse med et projektmateriale vedrørende det påtænkte arbejde, som udlejeren har forelagt huslejenævnet. Udlejerens anmodning til huslejenævnet skal indeholde en opgørelse over de anslåede udgifter ved gennemførelsen af arbejderne og en beregning af den ønskede lejeforhøjelse.

Stk. 3. Afgørelse efter stk. 1 kan træffes, inden udlejeren iværksætter ombygningsarbejder vedrørende indretning af en eller flere beboelseslejligheder i en tagetage, som ikke tidligere har været indrettet til beboelse, hvis ombygningsarbejdet udføres i overensstemmelse med det projektmateriale vedrørende det påtænkte arbejde, som udlejeren har forelagt huslejenævnet. Udlejerens anmodning til huslejenævnet skal indeholde en opgørelse over de anslåede udgifter ved gennemførelsen af arbejderne og oplysning om den ønskede fremtidige leje.

Stk. 4. Afgørelse efter stk. 1 kan træffes, inden ejeren af en ejerbolig eller en andelshaver i en andelsboligforening med brugsret til en bestemt beboelseslejlighed træffer beslutning om at udleje boligen. Denne adgang gælder dog kun for ejere, der på ansøgningstidspunktet ikke ejer andre udlejede ejerboliger, og for andelshavere, der på ansøgningstidspunktet ikke har brugsret til andre udlejede andelsboliger.

Stk. 5. Afgørelse efter stk. 1 kan træffes, inden udlejeren iværksætter ombygningsarbejder efter bestemmelsen i § 2, stk. 1, nr. 1-4, i den tidligere gældende lov om privat byfornyelse, hvis der er foretaget reservation af investeringsramme efter den tidligere gældende lov om privat byfornyelse. Huslejenævnet kan forlange dokumentation for, at der er reserveret investeringsramme efter den tidligere gældende lov om privat byfornyelse.

Stk. 6. Afgørelse efter stk. 1 kan træffes, inden der for lejemål, der helt eller delvis er udlejet til beboelse, og for uudlejede lejemål, der lovligt helt eller delvis kan anvendes til beboelse, iværksættes forbedringsarbejder efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer, der vil medføre en lejeforhøjelse. Huslejenævnets afgørelse skal omfatte lejeforhøjelse foretaget såvel efter § 58, stk. 1 og 2, som efter § 58 a.

7. § 59 a, stk. 6, ophæves.

Ikrafttrædelse

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2. Byggeskadefonden overtager ansvaret for Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelses sager, opgaver, forpligtelser, aktiver, medarbejdere og passiver m.v. pr. 1. januar 2021.

Stk. 3. § 2, nr. 2, finder ikke anvendelse for ombygninger, renoveringer m.v., der har fået kommunalt tilsagn om støtte efter lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 144 af 21. februar 2020, inden den 1. januar 2021. For disse tilsagn finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Stk. 4. § 2, nr. 1, og § 4 finder ikke anvendelse på aftaler om energibesparende arbejder efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer, som er indgået før den 1. januar 2021. For disse aftaler finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Lejekontrakt
Arbejdsbeskrivelser

Pods embed error: Pod not found

Dokumenter

Pods embed error: Pod not found

Artikler

Pods embed error: Pod not found

Ofte stillede spørgsmål
Se også
[crp limit=”5″ heading=”” cache=”1″]
Lovtekst

§ 59 a. Inden der iværksættes forbedringer, herunder ombygningsarbejder vedrørende sammenlægning af lejligheder, der vil medføre en lejeforhøjelse, træffer huslejenævnet på udlejerens anmodning afgørelse om størrelsen af den lejeforhøjelse, der vil kunne gennemføres, såfremt forbedringsarbejdet udføres i overensstemmelse med et af udlejeren forelagt projektmateriale vedrørende den påtænkte foranstaltning, samt opgørelse over de anslåede udgifter ved gennemførelse og beregning af den ønskede lejeforhøjelse. Ved vurderingen af lejeforhøjelsen skal huslejenævnet tage stilling til, om den samlede leje efter forhøjelsen vil kunne oppebæres.

Lovtekst med ændring

§ 59 a. Inden der iværksættes forbedringer, herunder ombygningsarbejder vedrørende sammenlægning af lejligheder, der vil medføre en lejeforhøjelse, træffer huslejenævnet på udlejerens anmodning afgørelse om størrelsen af den lejeforhøjelse, der vil kunne gennemføres, såfremt forbedringsarbejdet udføres i overensstemmelse med et af udlejeren forelagt projektmateriale vedrørende den påtænkte foranstaltning, samt opgørelse over de anslåede udgifter ved gennemførelse og beregning af den ønskede lejeforhøjelse. Ved vurderingen af lejeforhøjelsen skal huslejenævnet tage stilling til, om den samlede leje efter forhøjelsen vil kunne oppebæres.

Bekendtgørelse

13. I § 59 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Ved vurderingen af lejeforhøjelsen skal huslejenævnet tage stilling til, om den samlede leje efter forhøjelsen vil kunne oppebæres.«

Ikrafttrædelse
Lejekontrakt
Arbejdsbeskrivelser

Pods embed error: Pod not found

Dokumenter

Pods embed error: Pod not found

Artikler

Pods embed error: Pod not found

Lovforberedelse
Ofte stillede spørgsmål
Se også
[crp limit=”5″ heading=”” cache=”1″]
Lovtekst

§ 59 a. Inden der iværksættes forbedringer, herunder ombygningsarbejder vedrørende sammenlægning af lejligheder, der vil medføre en lejeforhøjelse, træffer huslejenævnet på udlejerens anmodning afgørelse om størrelsen af den lejeforhøjelse, der vil kunne gennemføres, såfremt forbedringsarbejdet udføres i overensstemmelse med et af udlejeren forelagt projektmateriale vedrørende den påtænkte foranstaltning, samt opgørelse over de anslåede udgifter ved gennemførelse og beregning af den ønskede lejeforhøjelse.

Lovtekst med ændring
Bekendtgørelse

§ 59 a. Inden der iværksættes forbedringer, herunder ombygningsarbejder vedrørende sammenlægning af lejligheder, der vil medføre en lejeforhøjelse, træffer huslejenævnet på udlejerens anmodning afgørelse om størrelsen af den lejeforhøjelse, der vil kunne gennemføres, såfremt forbedringsarbejdet udføres i overensstemmelse med et af udlejeren forelagt projektmateriale vedrørende den påtænkte foranstaltning, samt opgørelse over de anslåede udgifter ved gennemførelse og beregning af den ønskede lejeforhøjelse.

Stk. 2. Samtidig med indbringelsen efter stk. 1, skal udlejeren til lejere, der berøres af forbedringsarbejdet, fremsende oplysning om forbedringsarbejdets art og en angivelse af lejeforhøjelsens forventede størrelse.

Stk. 3. Såfremt der til en lejeforhøjelse er givet forhåndsgodkendelse efter stk. 1, skal udlejer, hvis lejeren fremsætter indsigelse mod lejeforhøjelsen, uanset bestemmelsen i § 59, stk. 5, 3. pkt., indbringe sagen for huslejenævnet inden 6 uger efter udløbet af lejefristen i § 59, stk. 5, 1. pkt. Huslejenævnet kan kun ændre den ved forhåndsgodkendelsen fastsatte lejeforhøjelse, såfremt der er tale om ændrede forhold.

Ikrafttrædelse
Lejekontrakt
Arbejdsbeskrivelser

Pods embed error: Pod not found

Dokumenter

Pods embed error: Pod not found

Artikler

Pods embed error: Pod not found

Lovforberedelse
Ofte stillede spørgsmål
Se også
[crp limit=”5″ heading=”” cache=”1″]

Søgeord

Paragraf:   lejeloven § 59 a   

Indsend Kommentar