Lejer og udlejers rettigheder og forpligtelser i relation til fravalg af tilslutning til og betaling for fælles programforsyning

Indhold

Centrale definitioner

  • Fælles programforsyning
  • Elektroniske kommunikationstjenester

Lejers rettigheder – overordnet

H1: Lejeren kan fravælge tilslutning til og betaling for fælles programforsyning eller lejeren kan individuelt vælge elektroniske kommunikationstjenester, jf. lejeloven § 46 c, stk. 1, 4 pkt.

Lejers rettigheder – tidspunkt for opfyldelse

H1:Forpligtelsen til at opfylde lejer rettigheder får virkning fra 1. juli 2016, jf. ikrafttrædelsesbestemmelserne i lov nr. 643 af 08-06-2016, § 4 stk. 1

U1: For anlæg, hvor det teknisk ikke er muligt at frakoble enkelte husstande finder loven først anvendelse den 1. januar 2018, jf. ikrafttrædelsesbestemmelserne i lov nr. 643 af 08-06-2016, § 4 stk. 3. Eksempel herpå er såkaldte sløjfeanlæg.

U2: Hvor der før den 1. juli 2016 er indgået aftaler mellem udlejer og ejeren af et fællesantenneanlæg om fælles programforsyning, der gennem vilkår m.v. hindrer husstande i at udøve rettigheden eller hindrer ejeren af ejendomme i at efterkomme husstandes anmodning får forpligtelsen i § 6 a, stk. 1, først virkning fra det tidligste af følgende tidspunkter:

1) Aftalens udløb eller

2) udgangen af en periode, der svarer til aftalens opsigelsesvarsel, regnet fra den 1. oktober 2016 eller det senere tidspunkt, hvor aftalen tidligst kan opsiges fra.

Lejers rettigheder – varsel for fritagelse

H: Fritagelse skal ske med et varsel svarende til de til enhver tid gældende regler om ret til opsigelse af aftaler om løbende tjenesteydelser i lov om forbrugeraftaler, jf. lov om radio- og fjernsynsvirksomhed § 6 a.

2H1Forbrugeren kan opsige en aftale om løbende levering af varer eller tjenesteydelser med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse, jf. forbrugeraftaleloven § 28 stk. 1.

2U1: Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på forbrugeraftaler indgået før lovens ikrafttræden (lov nr. 1457 af 17-12-2013 trådte ikraft den 13-06-2014). For sådanne aftaler finder de hidtil gældende regler anvendelse. jf. forbrugeraftaleloven § 35, stk. 2.

[og hvad siger de så? formentlig forbrugeraftaleloven § 25 med efterfølgende ændringer]

Lejers forpligtelser

Fællesantanneanlæg ejes af andre end udlejeren

H1: Hvis fællesantenneanlægget ejes af andre end udlejeren og også benyttes til fremføring af andre elektroniske kommunikationstjenester, kan alle husstande uanset fravalg af fælles programforsyning pålægges at betale til etablering, forbedring og drift, herunder administration af anlægget, jf. lejeloven § 46 c, stk. 1, 5. pkt. og lov om radio- og fjernsynsvirksomhed § 6 a, stk 3.

H2: Hvis fællesanntenneanlægget ejes af andre end udlejeren men ikke benyttes til fremføring af andre elektroniske kommunikationstjenester og lejeren har frafalvt tilslutning til og betaling for fælles programforsyning, kan lejeren ikke pålægges at betale til etablering, forbedring og drift af anlægget, bortset fra rimelige udgifter til administration, jf. lejeloven § 46 c, stk. 1, 5. pkt.

Fællesantenneanlæg ejes af udlejeren

H3: Hvis fællesantenneanlægget ejes af udlejeren kan husstande pålægges at betale til etablering, forbedring og drift af anlægget, herunder rimelige udgifter til administration, jf. lov om radio- og fjernsynsvirksomhed § 6 a stk. 2. Dette uanset om husstanden efter anmodning er fritaget for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning.

Rimelig udgift til administration

H: Med lovforslaget foreslås ikke fastsat et specifikt beløb til dækning af husstandes administration af fællesantenneanlægget. Det forudsættes imidlertid, at et rimeligt administrationsbidrag i 2015-niveau vil kunne være på ca. 100 kr. pr. år. pr. husstand i lighed med praksis på lejeområdet, jf. bemærkninger til lovforslaget.

Kilder: lovgivning, http://danskelejere.dk/wp-content/uploads/2016/05/Frit-valg-af-tv-distribut%C3%B8r-DL.pdf