Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164397