Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed § 7 b

Lov nr. 643 af 08-06-2016

Gælder fra 01-07-2016*

Lovtekst

§ 7 b. Slots- og Kulturstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af § 6 a, stk. 1-5, og regler udstedt i medfør af stk. 6, såfremt forholdet ikke kan indbringes for andet administrativt klageorgan i medfør af lov om leje og lov om leje af almene boliger. Slots- og Kulturstyrelsen kan på baggrund af sit tilsyn træffe afgørelser vedrørende § 6 a, stk. 1-5, og regler udstedt i medfør af stk. 6. Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Lovtekst med ændring
Bekendtgørelse

§ 1

I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, som ændret ved lov nr. 1517 af 27. december 2014, foretages følgende ændringer:

4. Efter § 7 a indsættes:

»§ 7 b. Slots- og Kulturstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af § 6 a, stk. 1-5, og regler udstedt i medfør af stk. 6, såfremt forholdet ikke kan indbringes for andet administrativt klageorgan i medfør af lov om leje og lov om leje af almene boliger. Slots- og Kulturstyrelsen kan på baggrund af sit tilsyn træffe afgørelser vedrørende § 6 a, stk. 1-5, og regler udstedt i medfør af stk. 6. Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

Ikrafttrædelse

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Er der før den 1. juli 2016 indgået aftale mellem ejeren af et fællesantenneanlæg og en tv-distributør eller programudbyder eller mellem ejeren af en ejendom, en ejerforening, andelsboligforening el.lign. og ejeren af et fællesantenneanlæg om fælles programforsyning, der gennem vilkår m.v. hindrer husstande i at udøve den i § 6 a, stk. 1, og i lov om radio- og fjersynsvirksomhed som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, nævnte ret eller hindrer ejere af ejendomme, ejerforeninger, andelsboligforeninger el.lign. i at efterkomme husstandes anmodning om fritagelse efter § 6 a, stk. 1, får forpligtelsen i § 6 a, stk. 1, først virkning fra det tidligste af følgende tidspunkter:

1) Aftalens udløb eller

2) udgangen af en periode, der svarer til aftalens opsigelsesvarsel, regnet fra den 1. oktober 2016 eller det senere tidspunkt, hvor aftalen tidligst kan opsiges fra.

Stk. 3. For anlæg, hvor det teknisk ikke er muligt at frakoble enkelte husstande, finder loven først anvendelse den 1. januar 2018.

Lejekontrakt
Arbejdsbeskrivelser

Pods Embed Error: Pod not found.

Dokumenter

Pods Embed Error: Pod not found.

Artikler

Pods Embed Error: Pod not found.

Se også
[crp limit=”5″ heading=”” cache=”1″]

Søgeord

Paragraf:   lov om radio- og fjernsynsvirksomhed § 7 b