Efter forslaget i § 1, nr. 22 og 23, er reglerne om udlejerens leverance af varme og opvarmning af brugsvand, koldt vand og køling skrevet sammen i lejelovens kapitel VII. I boligreguleringslovens § 15, stk. 3, er der henvist til kapitler og bestemmelser i lejeloven, som med forslaget er ophævet eller ændret. Det er derfor nødvendigt at foretage en tilretning af henvisningerne til, hvilke forhold om udlejerens leverancer af varme og opvarmning af brugsvand, koldt vand og køling beboerrepræsentanterne har kompetence til på samtlige lejeres vegne at indbringe for huslejenævnet.

For at sikre, at beboerrepræsentationen får samme kompetence til på lejernes vegne at indbringe uenighed om a conto-bidrag til varme og lign., til vand og til køling efter kapitel VII i lov om leje og uenighed om udlejerens ret til at modsætte sig installation af vandmålere og kølingsmålere efter lejelovens § 41, stk. 3, foreslås der en udtrykkelig angivelse heraf i boligreguleringslovens § 15, stk. 3. Med forslaget får beboerrepræsentationen samme kompetence vedrørende indbringelse af sager om køling, som den har efter de gældende regler har vedrørende vand.

Det foreslås endvidere, at lejerne kan indbringe varslinger efter nettoprisindeks for huslejenævnet. Lejerne har således mulighed for at få efterprøvet beregningen m.v. af lejeforhøjelsen.

Som led i denne prøvelse kan huslejenævnet bl.a. blive bedt om at træffe afgørelse om, hvorvidt selve beregningsgrundlaget, det vil sige det omkostningsbestemte budget, beregningen er foretaget på grundlag af, er korrekt.

Dette indebærer, at lejerne efter at have modtaget en varsling efter nettoprisindeks udover at kunne indbringe selve beregningen efter nettoprisindeks for huslejenævnet, også har adgang til at indbringe det omkostningsbestemte budget, som lejeforhøjelsen efter nettoprisindeks beregnes på grundlag af, for nævnet.

Lejerne vil endvidere kunne indbringe den beregning/varsling af omkostningsbestemt leje, som udlejer skal foretage efter udløbet af perioden, for huslejenævnet.

Søgeord

Paragraf:   boligreguleringsloven § 15     lejeloven § 41   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.