Det foreslås, at det gældende krav i byfornyelsesloven § 54, stk. 3, om udarbejdelse af »drifts- og vedligeholdelsesplaner« som betingelse for byfornyelsesstøtte, skal forstås sådan, at det kan opfyldes ved udarbejdelse af de foreslåede »vedligeholdelsesplaner« i § 18 a, stk. 1, som affattet ved forslagets § 2, nr. 19. Det bemærkes i den forbindelse, at »drifts- og vedligeholdelsesplaner« i byfornyelseslovens forstand svarer til de i lovforslaget nævnte »vedligeholdelsesplaner«.  En ejer skal således ikke udarbejde to forskellige vedligeholdelsesplaner.  Ændringen indebærer, at ejendomme, som vil blive omfattet af krav i den foreslåede § 18 a, stk. 1, om udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner efter lov om midlertidig regulering af boligforholdene, kan opfylde kravet i byfornyelseslovens § 54, stk. 3, (om udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan som betingelse for at modtage byfornyelsesstøtte) alene ved at udarbejde »vedligeholdelsesplaner« som nævnt i lovforslaget.

Det foreslås endvidere, at de nærmere reglerne om udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner som betingelse for byfornyelsesstøtte i § 54, stk. 4 og 5, i lov om byfornyelse og udvikling af byer ikke skal finde anvendelse på ejendomme omfattet af det foreslåede krav om udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner i § 18 a, stk. 1, som affattet ved forslagets § 2, nr. 19.

Efter lovens ikrafttræden vil der herefter være to forskellige procedurer for udarbejdelse og revision af vedligeholdelsesplaner for ejendomme, som modtager byfornyelsesstøtte afhængig af, om den byfornyede ejendom er omfattet af § 18 a, stk. 1, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene eller ej.

Ejendomme omfattet af boligreguleringslovens § 18 a, stk. 1, som affattet ved dette forslags § 2, nr. 19, omfatter ejendomme med mindst 7 lejemål pr. 1. januar 1995 beliggende i regulerede kommuner, dvs. kommuner, hvor reglerne i kapitel II-IV i lov om midlertidig regulering af boligforholdene finder anvendelse.  Efter forslaget etableres en ordning med rullende 10-årige vedligeholdelsesplaner for disse ejendomme, med det formål at sikre den mest hensigtsmæssige vedligeholdelse af de store private udlejningsejendomme. Planen skal revideres og ajourføres hvert år, dels i forhold til de arbejder, der indgår i den gældende plan, dels i forhold til det 10. år. Hvis arbejderne i vedligeholdelsesplanen ikke udføres, finder lejelovgivningens almindelige regler om vedligeholdelsespåbud anvendelse. Huslejenævnet kan herefter på lejerens begæring pålægge udlejeren at udføre vedligeholdelsesarbejder, og Grundejernes Investeringsfond kan tvangsgennemføre de pålagte arbejder, hvis udlejeren ikke overholder huslejenævnets afgørelse. Der henvises nærmere til bemærkningerne til § 2, nr. 19.

For ejendomme, der ikke er omfattet af § 18 a, stk. 1, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene, dvs. alle ejendomme beliggende i uregulerede kommuner samt private udlejningsejendomme med færre end 7 lejemål samt ejer- og andelsboliger i regulerede kommuner, opretholdes den gældende ordning i byfornyelsesloven, jf. § 54, stk. 3 – 5, hvorefter ejeren som betingelse for støtte skal udarbejde en drifts- og vedligeholdelsesplan, som skal revideres hvert 5. år. Planen skal indsendes til kommunalbestyrelsen, som skal påse, at den overholdes. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ophæve krav om fremtidig revision af drifts- og vedligeholdelsesplanen, når planen er revideret to gange. Hvis ejeren ikke overholder kravene i § 54, stk. 3 og 4 skal kommunalbestyrelsen indbringe spørgsmålet for huslejenævnet, hvis drifts- og vedligeholdelsesplanen er af væsentlig betydning for bygningens vedligeholdelsesstilstand. Endvidere kan ¼ af lejerne eller beboerrepræsentationen indbringe spørgsmål om opfyldelse af drifts- og vedligeholdelsesplanen for huslejenævnet. Huslejenævnet kan efter lejelovgivningens almindelige regler om vedligeholdelsespåbud pålægge udlejeren at udføre vedligeholdelsesarbejder, og Grundejernes Investeringsfond kan tvangsgennemføre de pålagte arbejder, hvis udlejeren ikke overholder huslejenævnets afgørelse.

Søgeord

Paragraf:   boligreguleringsloven § 18 a     byfornyelsesloven § 54   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.