Positive konsekvenser/
mindreudgifter
Negative konsekvenser/
merudgifter
Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Kommunale mindreudgifter på 0,8 mio. kr. i 2015 og frem.
Ingen.
Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner
Kommunale mindreudgifter på 0,8 mio. kr. i 2015 og frem jf. de økonomiske konsekvenser.
Evalueringen forventes at medføre en vis administrativ merbelastning i staten.
Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
31,3 mio. kr. målt ved AMVAB-metoden. Den målte byrde stammer hovedsageligt fra kravet om ind- og fraflytningssyn, som allerede er gældende praksis på område. I forhold til dette påfører forslaget derfor ikke erhvervslivet ekstra udgifter. På længere sigt forventes forslaget at medføre lavere omkostninger for udlejere bl.a. som følge af færre tvister
0,6 mio. kr. målt ved AMVAB-metoden
Øgede omkostninger for de udlejer, der taber en sag ved huslejenævnene.
Miljømæssige konsekvenser
Ingen.
Ingen.
Administrative konsekvenser for borgerne
Ingen.
Ingen.
Forholdet til EU-retten
Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.
   

Advarsel