Spørgsmål nr. 108:
Ministeren bedes forklare, hvordan udlejer og lejer skal forholde sig til den situation, hvor lejer har den indvendige vedligeholdelse af lejemålet i lejeperioden i et lejemål, der er overtaget "som det er og forefindes og som beset af lejer" – dvs. ikke nyistandsat, fordi det ikke er nødvendigt ved den forrige lejers fraflytning – og som skal afleveres i samme stand, dog bortset fra slid og ælde, jf. lejelovens §98, stk. 1? Ministeren bedes i forklaringen inddrage, hvordan svarene til L 97 på spørgsmål 17 (hvor overtagelse "som beset" alene er noget, der beskriver indflytningssituationen), spørgsmål 18 (jf. at normal istandsættelse ikke er noget nyt begreb, men det der allerede i dag gælder i lejeloven) og spørgsmål 54 (jf. at lejemålet kan skulle sættes i bedre stand ved fraflytning, end det var ved indflytningen, men at udlejer skal betale helt eller delvist) hænger sammen.

Svar:
Har lejeren overtaget det lejede uistandsat, vil retstillingen med hensyn til lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning efter lovforslagets gennemførelse være den samme som i dag, idet lovforslaget blot afskaffer muligheden for at aftale nyistandsættelse.

Jeg kan oplyse, at ministeriet i forlængelse af lovforslagets vedtagelse vil udarbejde vejledningsmateriale vedrørende de dele af forslaget, hvor der vurderes at være behov herfor, fx i forhold til normal istandsættelse samt ind- og fraflytningssyn.

Materialet vil omfatte en vejledning til de væsentligste lovændringer, samt gode eksempler på fx ind- og fraflytningsrapport, så det bliver klart for parterne, hvad sådanne dokumenter skal indeholde for at overholde lovens krav.

Link til folketingets hjemmeside