Spørgsmål nr. 110:
Ministeren har varslet en betydelig mængde bekendtgørelser, vejledninger og formularer i forbindelse med lovforslaget, herunder den nye typeformular for lejeaftaler. Kan ministeren garantere, at alt dette materiale er færdigt, inden loven træder i kraft 1. juli 2015? Og hvis materialet ikke skulle være klar, vil ministeren så sørge for, at lovens ikrafttræden udskydes, så der ikke skal ske udlejning på et usikkert lovgrundlag?

Svar:
Jeg har tidligere oplyst, at ministeriet i forlængelse af lovforslagets vedtagelse vil udarbejde vejledningsmateriale vedrørende forslagene om henholdsvis vedligeholdelsesplaner, normal istandsættelse samt ind- og fraflytningssyn, jf. mine svar på udvalgets spørgsmål 4, 22, 73, 102 og 108 til L 97.

I mit svar på udvalgets spørgsmål 3 til L 97 fremgår endvidere, at jeg har til hensigt at lave en ny bekendtgørelse om udarbejdelse af vedligeholdelsesplan.

Endelig har jeg i mit svar på udvalgets spørgsmål 6 til L 97 oplyst, at det er hensigten, at der hurtigst muligt efter vedtagelsen af lovændringerne skal foretages en revision af typeformular A, 8. udgave, der er autoriseret af By- og Boligministeriet den 3. september 2001.

Jeg kan oplyse, at jeg hurtigst muligt efter vedtagelsen af lovforslaget vil sende et udkast til en revideret typeformular i høring hos lejer- og udlejerorganisationerne. Jeg forventer derfor, at en ny typeformular kan ligge klar til den 1. juli 2015, hvor loven skal træde i kraft. Jeg forventer også, at det øvrige materiale, der er nævnt ovenfor, ligger klar ved lovens ikrafttræden.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Generelt:   bekendtgørelse     formular     typeformular lejeaftaler     vejledning   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.