Spørgsmål nr. 30:

I følge den indgåede politiske aftale, indgår det som en del af forliget, at der to år efter lovændringens ikrafttræden skal foretages en evaluering af, om lovforslaget har ført til en forenkling og modernisering af lejeloven, og det skal i den forbindelse vurderes om ordningen med indførelse af obligatoriske ind- og fraflytningssyn har medført et fald i antallet af sager om istandsættelse ved fraflytning, ligesom det skal undersøges, om begrænsningen af mulighederne for at aftale nyistandsættelse har begrænset de store flytteregninger, og om begrænsningen har medført en forringelse af vedligeholdelsesstandarden. Ministeren bedes oplyse, om ministeren til sin tid vil støtte en tilbagerulning af dette lovforslag, hvis detviser sig, at loven primært har haft negative konsekvenser? Herunder at der ikke er sket en forenkling af loven, hvis der ikke er sket et fald i antallet af konflikter, og hvis det viser sig, at begrænsningen af mulighederne for at aftale nyistandsættelse har medført en forringelse af vedligeholdelsesstandarden?

Svar:

Af den boligpolitiske aftale, der den 11.juni 2014 blev indgået mellem Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten fremgår, at der to år efter lovændringens ikrafttrædelse foretages en evaluering af lovændringen. Evalueringen skal belyse, om den gennemførte forenkling og modernisering har haft den tilsigtede effekt. De ændringsbehov, der måtte fremgå af evalueringen, og som der er enighed om mellem forligsparterne, indarbejdes i sammenskrivningen af de to love. Af bilag 1 til aftalen fremgår, hvilke temaer der vil indgå i den aftalte evaluering af lovforslaget. Evalueringen af disse punkter vil blive gennemført i samarbejde med de relevante parter.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.