Spørgsmål nr. 32:
Ministeren bedes redegøre for, om forslaget – og i særdeleshed de nye obligatoriske ind- og udflytningssyn - er foreneligt med den af Folketinget vedtagne digitaliseringsstrategi og i givet fald uddybe, hvorledes ministeren mener, at dette forslag kan lede til en forenkling og modernisering af lejeloven? Ministeren bedes vurdere, om det vil være bedre og i overensstemmelse med regeringens digitale strategi, hvis denne bestemmelse om obligatoriske ind- og udflytningssyn ændret, så det krævede administrative arbejde relaterer sig til den teknologiske udvikling i 2015?

Svar:
Der henvises til besvarelsen af udvalgets spørgsmål 3, jf. pkt. 2 i det til spørgsmål 3 vedlagte notat. I tilknytning hertil kan det oplyses, at lejelovgivningens forhold til anvendelse af ny teknologi, herunder forbedrede muligheder for at gøre brug af digital kommunikation i lejeforhold, er et område, som ministeriet vil se nærmere på i den kommende tid. Det er således hensigten, at ministeriet vil iværksætte et arbejde med det formål at vurdere, på hvilke områder lejelovgivningen bør tilpasses de muligheder, som ligger i en øget anvendelse af den digitale teknologi.

Det er målet med arbejdet, at det skal munde ud i opstilling af en række forslag, som kan indgå i den sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven, som er aftalt i forbindelse med boligaftalen af 11. juni 2015 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Lejeaftale:   digital kommunikation   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.