Spørgsmål nr. 40:
Ministeren bedes forklare, hvordan beregningskravet i boligreguleringslovens § 9 a, skal opfyldes, herunder hvor detaljerede oplysninger, der skal gives om de budgetposter, der kan pristalsreguleres, og hvordan det skal stilles op for lejerne i forhold til de poster i budgettet, der ikke må pristalsreguleres?

Svar:
Det fremgår af den foreslåede § 9 a, stk. 3, i boligreguleringsloven, jf. lovforslagets § 2, nr. 8, at krav om lejeforhøjelse som følge af regulering efter nettoprisindeks efter bestemmelsens stk. 1 skal være skriftligt og indeholde en angivelse af lejeforhøjelsens størrelse og dens beregning.

Det er endvidere anført i bemærkningerne til bestemmelsen, at den nuværende leje, størrelsen af den procentvise stigning i nettoprisindekset, der reguleres med, lejeforhøjelsens størrelse og størrelsen af den fremtidige husleje skal fremgå af varslingen.

Herudover stilles ikke lovmæssige betingelser til indholdet af udlejerens varsling over for lejerne. Det må imidlertid forudsættes, at lejeren får de oplysninger, som er nødvendige for at kunne efterprøve, om den foretagne beregning er korrekt. En specifikation af de enkelte budgetposter, der pristalsreguleres, vil i den forbindelse kunne anses for at være nødvendig.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Huslejeregulering:   gyldighedskrav     nettoprisindeks     pristalsregulering   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.