Spørgsmål nr. 41:
Ministeren bedes forklare, hvorfor det ved gennemførelse af forbedringsforhøjelser ud over beløbsgrænsen i den nye lejelovs § 65 er nødvendigt med tvangsmæssige møder mellem udlejer og beboerrepræsentationen, når der i bemærkningerne til ændringerne af boligreguleringslovens § 13 står, at tvangsmæssige møder ikke tjener noget formål?

Svar:
Jeg skal indledningsvist bemærke, at forslaget ikke vedrører tvangsmæssige møder. Bestemmelsen i den foreslåede § 65 i lejeloven indeholder en pligt for udlejeren til at tilbyde beboerrepræsentanterne at deltage i et møde med udlejeren med det formål at drøfte nogle påtænkte forbedringsarbejder. Forslaget omfatter alene forbedringer, som tilsammen med øvrige forbedringsforhøjelser de seneste 3 år medfører en forbedringsforhøjelse, som overstiger 60 kr. pr. m2, hvilket vil sige forbedringer, der medfører relativt store lejeforhøjelser. I denne forbindelse vil det være særdeles relevant at høre beboerrepræsentanternes bemærkninger til de påtænkte arbejder ikke mindst i relation til at høre nærmere om lejernes ønsker og forventninger i forhold til de pågældende forbedringsarbejder. En sådan fremgangsmåde er i øvrigt ganske udbredt blandt mange udlejere, som kan se en fordel i at involvere lejerne i overvejelser om ændringer ved ejendommen.

Den ordning i boligreguleringslovens § 13, som spørgeren refererer til, vedrører budgetmøder i forbindelse med enhver omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Det er helt klart min opfattelse, at det er langt mere relevant at inddrage beboerrepræsentanterne i de større forbedringsarbejder end i alle løbende lejereguleringer.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Paragraf:   boligreguleringsloven § 13     lejeloven § 65   
Forbedringer:   beboerrepræsentation     gyldighedskrav   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.