Spørgsmål nr. 58:
I forlængelse af spørgsmål 57 bedes ministeren forklare, hvordan bemærkningerne til § 1, nr. 32, skal forstås, da der heri oplyses, at der ikke tilsigtes nogen ændring af bestemmelsens anvendelsesområde, men i næste afsnit lader det til, at lejemål, hvor lejen fastsættes efter boligreguleringslovens § 5, stk. 1, alene skal kunne anvende den nye boligreguleringslovs § 9 a, og ikke lejelovens § 53, stk. 2, hvilket - inden for den lovlige omkostningsbestemte leje – er tilfældet i dag

Svar:
Der er med den foreslåede ændring af lejelovens § 53, stk. 2, ikke tiltænkt en ændring af anvendelsesområdet men derimod en ændring af den reguleringsmetode, som bestemmelsen indeholder, idet denne foreslås ændret fra såkaldt "trappeleje" til regulering efter udviklingen i nettoprisindekset.

En tilsvarende ordning foreslås indført for store ejendomme med omkostningsbestemt husleje i den foreslåede § 9 a, hvor der ligeledes gives mulighed for at regulere lejen efter udviklingen i nettoprisindekset. Denne ordning tager udgangspunkt i, at udlejeren kan træffe afgørelse om, at den omkostningsbestemte husleje i perioder af 2 år ad gangen kan reguleres efter nettoprisindeks. I denne ordning er det ikke som i lejelovens § 53, stk. 2, forudsat, at denne regulering er aftalt af parterne i lejeaftalen. Udlejeren kan således i lejeperioden beslutte, at denne mulighed bringes i anvendelse.

Den i boligreguleringslovens § 9 a foreslåede ordning træder i stedet for den i lejelovens § 53, stk. 2, foreslåede regel om nettoprisindeksregulering af lejen, jf. det generelle forhold imellem lejeloven og boligreguleringsloven. Dette gælder dog ikke for lejeaftaler omfattet af boligreguleringslovens § 5, stk. 2, som udtrykkeligt er undtaget i boligreguleringslovens § 9 a, og lejen kan dermed reguleres efter nettoprisindeks, jf. lejelovens § 53, stk. 2.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Paragraf:   boligreguleringsloven § 5     boligreguleringsloven § 9 a     lejeloven § 53   
Lejeaftale:   nettoprisindeks     pristalsregulering   
Huslejeregulering:   § 5 stk. 2 lejemål     gennemgribende forbedret     pristalsregulering     trappeleje   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.