Spørgsmål nr. 60:
Ministeren bedes forklare, hvorfor der foretages en ændring i den nye lejelovs § 45 c, af muligheden for at rette fordelingsfejl i forbrugsregnskaber, så disse skal være rettet inden den ordinære frist for regnskabet er udløbet? Dette særligt når bemærkningerne til den lov, der indførte den nugældende regel, bedst og mest logisk fortolkes sådan, at fordelingsfejl kan rettes efter den ordinære frists udløb, og der ligger flere afgørelser fra både domstole og huslejenævn, der anerkender denne fortolkning?

Svar:
Problemstillingen er behandlet i høringsnotatet, hvilket jeg i det hele kan henholde mig til.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Paragraf:   lejeloven § 45 c   
Varmebetaling m.v.:   forbrugsregnskab     fordelingsfejl   

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.