Spørgsmål nr. 70:
Ministeren bedes forklare, hvorledes ministeren kommer frem til, at antallet af tvister reduceres, hvis indeværende lovforslag vedtages, mens organisationerne og ledende lejelovsspecialister vurderer, at antallet af tvister vil stige. Ministeren bedes uddybe, hvorvidt og hvordan organisationerne og de ledende lejelovsspecialister tager fejl?

Svar:
Som nævnt i besvarelsen af spørgsmål nr. 68 forventer jeg at, lovforslaget vil nedbringe antallet af konflikter mellem udlejere og lejere med i størrelsesordenen 200 sager årligt.

Særligt forslaget til obligatorisk ind- og fraflytningssyn forventes at nedbringe antallet af konflikter mellem udlejere og lejere. Dette beror på blandt andet på en statistisk opgørelse af det samlede antal registrerede husleje- og beboerklagenævnsafgørelser i 2013. Opgørelsen er offentliggjort i pressemeddelelsen ”Fraflytning skaber flest konflikter i den private sektor” på ministeriets hjemmeside mbbl.dk: 

http://www.mbbl.dk/nyheder/nyhed/fraflytning-skaber-flest-konflikter-i-den-private-sektor

Det fremgår, at der er næsten 5 gange så mange konflikter vedr. fraflytninger i den private udlejningssektor som i den almene sektor, hvor der allerede findes obligatorisk fraflytningssyn.

Herudover fremgår det af undersøgelsen ”Private lejeboliger – hvad koster det at flytte?” (DEAS Ejendomsadministration, 2014), at DEAS gennem en mere professionel tilrettelæggelse af fraflytningen, herunder ved tilrettelæggelse af syn, mærkbart har nedbragt antallet af klager i forbindelse med fraflytning.

Forslagets kommunaløkonomiske konsekvenser er forhandlet med KL

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.