Spørgsmål nr. 76:
Ministeren bedes oplyse, om det er korrekt, at udlejernes udgifter til øget administration som følge af bl.a. nye obligatoriske ind- og fraflytningssyn, tvungne rullende 10-års vedligeholdsplaner og et øget antal huslejenævnssager som følge af nye regler om istandsættelse, kan pålægges lejerne enten i form af forøgede normtal eller ved dokumenterede merudgifter, således at forslaget kan risikere at medføre generelle huslejestigninger.

Svar:
Som det fremgår af lovforslagets bemærkninger forventes det samlede udspil at medføre lavere omkostninger for udlejere på lidt længere sigt, jf. min besvarelse af spørgsmål 74

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.