Spørgsmål nr. 79:
Vil ministeren garantere, at kommunernes udgifter til individuel boligstøtte ikke stiger som følge af de øgede huslejer på grund af den øgede administration, som dette forslag giver anledning til? Vil ministeren garantere, at kommunerne ikke efter vedtagelse af dette lovforslag vil forlange kompensation for merudgifter til individuel boligstøtte efter DUT-reglerne?

Svar:
Som oplyst i lovbemærkningerne, samt i svaret på spørgsmål nr. 68, er lovforslagets kommunaløkonomiske konsekvenser forhandlet med KL. Dette gælder såvel de kommunale udgifter til boligstøtte som udgifterne til huslejenævnene.

Link til folketingets hjemmeside

Søgeord

Advarsel

ADVARSEL: Alt materiale relateret til det lovforberedende arbejde er ikke nødvendigvis overensstemmende med den efterfølgende vedtagne og dermed gældende lov. Stor forsigtighed skal derfor udvises i forbindelse med anvendelsen deraf.