Spørgsmål:
Ministeren bedes kommentere henvendelse af 2. marts 2016 fra Canal Digital Danmark, jf. L 138 – bilag 3.

Svar:
I henvendelsen af 2. marts 2016 anmoder Canal Digital Danmark (Canal Digital) om foretræde for Kulturudvalget vedrørende ”lovforslaget om frit valg af TV-udbyder og de politiske meldinger vedrørende indførelse af frit valg af TV-kanaler”. Canal Digital anerkender hensigten om at give forbrugerne bedre valgmuligheder og anerkender den øgede frihed til boligforeningerne, som forslaget indebærer. Canal Digital vil imidlertid gerne orientere Kulturudvalget om detaljerne på tv-markedet i forhold til de betingelser, der skal være til stede, hvis lovforslaget samlet set skal give forbrugerne billigere tv. Canal Digital anfører, at hvis der indføres tiltag, der ændrer prisstrukturen på tv-markedet eller udbuddet af tv-kanaler og indhold betydeligt, så er forudsætningerne for besparelserne meget usikre. Desuden anfører Canal Digital, at et eventuelt lovindgreb, der pålægger aktører på tv-markedet at tilbyde alle kanaler frit i stedet for de eksisterende pakker vil have en fordyrende virkning på tv-markedet som helhed. I den forbindelse henvises til konklusionen i bl.a. en norsk undersøgelse fra 2009.

Til Canal Digitals henvendelse skal jeg bemærke, at dette lovforslag alene har til formål at skabe bedre mulighed for borgerne for at kunne vælge en hidtil tvungen programforsyning fra, så de herefter står frit i forhold til eventuelt at indgå aftale med en alternativ distributør. dvs. borgernes mulighed for at kunne købe tv-kanaler enkeltvist fra den tv-distributør, de får deres tv-kanaler fra. Efter min opfattelse har markedet selv de bedste muligheder for at løse problemet om frit valg, og der er også i de senere år taget væsentlige skridt i retning af mere frit valg af tv-kanaler. Den øgede konkurrence på markedet for tv-distribution, som nærværende lovforslag må forventes at give anledning til, vil imidlertid kunne betyde, at flere distributører på sigt vil tilbyde deres kanaler enkeltvis.

Hvad angår de økonomiske konsekvenser for borgerne af det øgede frie valg af tv distributør, som indgår i nærværende lovforslag, skal jeg henvise til såvel bemærkningerne i høringsnotatet til Canal Digitals høringssvar som til omtalen af de økonomiske konsekvenser i lovforslagets almindelige bemærkninger. Som det fremgår af lovbemærkningerne, er vurderingen, at borgerne samlet vil få en økonomisk besparelse, men størrelsen heraf er forbundet med betydelig usikkerhed, da den vil afhænge af bl.a. forbrugernes reaktion på adgangen til at fravælge fælles programforsyning. Som det fremgår af bemærkningerne, er det ikke vurderingen, at de husstande, der forbliver i fælles tv-løsninger, vil få merudgifter på sigt, da den forventede øgede konkurrence mellem tv-distributører må antages at begrænse distributørers mulighed for at sætte prisen op for de husstande, som fortsætter i en fælles tv-løsning.

Hvorvidt mere enkeltsalg af tv-kanaler vil kunne få de konsekvenser, der er skitseret i den af Canal Digital refererede norske undersøgelse (højere priser for de fleste og færre nichekanaler o.l.), er vanskeligt at sige, da der ikke foreligger nyere undersøgelser af spørgsmålet. Jeg kan dog oplyse, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i sin rapport ”Distribution af tv-kanaler” fra 2011 vurderede det mest sandsynligt, at større muligheder for enkeltkøb vil betyde højere enkeltsalgspriser i forhold til priser i pakker.

Samtidig vurderede styrelsen det mest sandsynligt, at pakkepriserne vil være omtrent uændrede ved indførelse af enkeltkøb., idet man dog ikke kunne udelukke en risiko for prisstigninger. Styrelsen pegede dog på, at der ville være fordele ved enkeltkøb i form af lavere udgifter til pakker med selvvalgte kanaler samt bedre tilpasning til de enkelte husstandes egne præferencer.